اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 1504 مورخه 31/3/1382 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده 1/5/1386 تغییرات ذیل در به وجود آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه از شهرستان صدوق به شهرستان یزد خیابان فرخی طبقه فوقانی پاساژ فکری منتقل گردیده است. 4 ـ پروانه وکالت از درجه 2 به درجه یک تغییر که مراتب ماده2 اساسنامه اصلاح می گردد. رئیس ثبت اسناد و املاک صدوق

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی