اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 22814

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/11/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: بلوار امامت آزادشهر بین امامت 42 و 44

تاریخ تاسیس: 1383/11/17

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مورخ 1/9/86 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق مرکز اصلی شرکت به بلوار امامت ـ آزادشهر ـ بین امامت 42 و 44 پلاک 522 واحد 2 انتقال یافت. طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 1/9/86 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت آقایان محمدرضا مغونی و محمدبرید طلایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و آقایان غلامرضا زیرک و علیرضا زیرک و خانم فاطمه کوه جانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 1/9/86 خانم فاطمه کوه جانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای و علیرضا زیرک به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا زیرک به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا غلامرضا زیرک به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 17/11/83 تحت شماره 22814 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: فروش و نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش آسانسور و پله برقی. 2 - موسسین شرکت: غلامرضا زیرک حسن آبادی و فاطمه کوه جانی و حسن کوه جانی 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد، قاسم آباد، خیابان رستگاری قطعه پنجم جنوبی. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ کل آن طی گواهی شماره 454 مورخه 14/10/83 بانک ملی ایران شعبه ششصد دستگاه پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان غلامرضا زیرک حسن آبادی و حسن کوه جانی و خانم فاطمه کوه جانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای حسن کوه جانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه کوه جانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا زیرک حسن آبادی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا غلامرضا زیرک حسن آبادی و حسن کوه جانی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد برید طلایی به سمت بازرس اصلی و آقای دامون تنها امامی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی