اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 180687

شناسه ملی: 10102228940

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/18:

5,000,040,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/12:

5,000,020,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/01:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/21:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شناسه ملی: 101032XXXX1 به سمت بازرس اصلی و آقای حسن ویشلقی کد ملی: 008113XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 1 ـ آقای حسین علی نواز با کد ملی: 602976XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای سعید نوری ثانی با کد ملی: 049197XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای سیامک عابدی ونجانی با کد ملی: 153416XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی واداری، رسمی واسناد مالی وتعهد آور با امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 971212XXXX24796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن ویشلقی کد ملی : 008113XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس ابراهیم زاده طارانی کد ملی : 165141XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 970202XXXX15924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXX4XXXX ریال به 1XXXXXXXX00 ریال از طریق مطالبات نقدی حال شده افزایش یافت لذا سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 1000000 سهم که از این تعداد 14 سهم بی نام و 999986 سهم با نام 10000 ریالی می باشد که تماماً پرداخت گردیده است، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضاشد. پ 970203XXXX36790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شناسه ملی: 101032XXXX1 به سمت بازرس اصلی و آقای حسن ویشلقی کد ملی: 008113XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ 970119XXXX34385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شناسه ملی: 101032XXXX1 به سمت بازرس اصلی و آقای حسن ویشلقی کد ملی: 008113XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 970119XXXX01526 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین علی نواز به سمت رییس هییت مدیره کد ملی: 602976XXXX - آقای سعید نوری ثانی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره کد ملی: 049197XXXX - آقای سیامک عابدی ونجانی به سمت عضو هییت مدیره کد ملی: 153416XXXX برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی ورسمی و اسناد مالی وتعهد آور با امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 951130XXXX54162 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی: 101032XXXX1 به سمت بازرس اصلی و آقای حسن ویشلقی کد ملی: 008113XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 941225XXXX32300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXX2XXXX ریال به مبلغ 5XXXX4XXXX ریال منقسم به 500004 سهم 10000 ریالی که 14 سهم آن بی نام و 499990 سهم آن با نام می باشد از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ 940230XXXX43619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای حسین علینواز به سمت رییس هییت مدیره کد ملی: 602976XXXX ـ آقای حسن تسبیحی به سمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی: 004989XXXX ـ آقای سعید نوری ثانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کد ملی: 049197XXXX ـ آقای حسین شریفی نیا به سمت عضو هییت مدیره کد ملی: 006554XXXX ـ آقای سیامک عابدی ونجانی به سمت عضو هییت مدیره کد ملی: 153416XXXX ـ آقای حمید زاده مرادیان آلانی به سمت عضو هییت مدیره کد ملی: 407338XXXX امضا کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940230XXXX42737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن ویشلقی بشماره ملی: 008113XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس ابراهیم زاده طارانی بشماره ملی: 165141XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 940230XXXX56101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/9/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 5XXXX2XXXX ریال منقسم به 500002 سهم که از این تعداد 12 سهم بی نام و تعداد 499990 سهم بانام 10000 ریالی می باشد از محل مطالبات حال شده افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد وذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ 931021XXXX43123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/9/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای جدید هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای سعید نوری ثانی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره کد ملی: 049197XXXX آقای حمیدزاده مرادیان آلانی به سمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی: 407338XXXX آقای حسین شریفی نیا به سمت عضو هییت مدیره کد ملی: 006554XXXX امضا کلیه اوراق عادی ورسمی واسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 931021XXXX69904 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شناسه ملی: 101032XXXX1 به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار ش م: 280243XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 931021XXXX86408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/19:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نشانی شرکت در تهران به بلوار آیت اله کاشانی انتهای پل شهید باکری روبروی پارک کودک نبش ک نهال پ 25 ساختمان رایان ط 3 واحد 5 ک پ 147461XXXX منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. سعید نوری ثانی فرزند قشم به ش ش 598 به ک م 049197XXXX با پرداخت 000/10 ریال و حسین شریفی نیا فرزند علی اکبر به ش ش 2257 به ک م 006554XXXX با پرداخت 000/10 ریال و حسن تسبیحی فرزند نعمت اله به ش ش 1382 به ک م 004989XXXX با پرداخت 000/10 ریال و علی حاج صادقی فرزند رمضانعلی به ش ش 452 به ک م 128854XXXX با پرداخت 000/10 ریال و حمید زاده مرادیان الانی فرزند علیرضا به ش ش 841 به ک م 407338XXXX با پرداخت 000/10 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفتند. حسین علینواز به ک م 602976XXXX با پرداخت مبلغ 000/950/899/4 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/950/996/4 ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه ای مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به 990/499 سهم بانام و 10 سهم بی نام 000/10 ریالی است که تماما پرداخت گردیده است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به ش م 101032XXXX1 به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به ک م 280243XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. حسین علینواز به ک م 602976XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سعید نوری ثانی به ک م 049197XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و حسین شریفی نیا به ک م 006554XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حسن تسبیحی به ک م 004989XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی حاج صادقی به ک م 128854XXXX و حمید زاده مرادیان الانی به ک م 407338XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره منفردا ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. این آگهی در تاریخ 19/12/91 تکمیل امضا شد. پ 1621878 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حسین علینواز به کد ملی 602976XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/97 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند حسین علینواز به کد ملی 602976XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سعید نوری ثانی به کد ملی 049197XXXX خارج از شرکا به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور به امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/5/90 شرکت مزبور که در تاریخ 7/6/90 واصل گردید: اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین علینواز به کد ملی 602976XXXX و هادی صادقی ده آبادی به کد ملی 007274XXXX خارج از شرکا و مصطفی پورمنزه به کد ملی 007431XXXX خارج از شرکا و علی پروین به کد ملی 006343XXXX خارج از شرکا ـ حسین علینواز به سمت رییس هییت مدیره، هادی صادقی ده آبادی خارج از شرکا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد مالی و اوراق عادی و رسمی با امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 15/6/88 شرکت مزبور که در تاریخ 6/7/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل: حسین علینواز به سمت رییس هییت مدیره و سعید نوری ثانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/8/85 آقایان محمد بلالی مقدم خارج از شرکا به سمت مدیر عامل و حسین علینواز به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای عبدالرسول لاری لواسانی خارج از شرکا به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/12/81 خانم فاطمه علی عباس زاده رییس هییت مدیره آقایان غلامحسین علی نواز نایب رییس هییت مدیره حسین علی نواز مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل آقای حسین علی نواز ممهور به مهر شرکت معتبر است اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی