اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 39372

شناسه ملی: 10380550015

تاریخ ثبت: 1389/04/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/04/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/26:

129,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه مورخ 28/12/1397 ونامه شماره 31871 مورخ 20/03/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حمیدرضا عماد 093945XXXX به سمت رییس وحسین صابری 093062XXXX به سمت نایب رییس ومحمدجواد محرابی 093943835 به سمت منشی هییت تصفیه ومدیر اجرای تصمیمات هییت تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب شدند ـ 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برای ، اوراق بهادار با امضای یکی از اعضا هییت تصفیه به نامهای آقای حمیدرضا عماد (رییس) یا حسین صابری (نایب رییس) به اتفاق آقای محمدجواد محرابی (مدیر اجرا) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای محمدجواد محرابی (مدیر اجرا) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 980405XXXX63458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1396 و نامه شماره 193631 مورخ 5/10/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 95 به تصویب رسید. ش 961128XXXX07497 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1395 ونامه شماره 22571 مورخ 13/02/1396 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد با انحلال شرکت موافقت و نشانی محل تصفیه مشهد بلوار دهخدا (ارشاد 7 ) دفتر شرکت تعاونی مسکن کارمندان مسکن و شهرسازی شرق رضوی تعیین گردید. ش 960231XXXX76334 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه مورخ 15/01/1396 ونامه شماره 22572 مورخ 13/02/1396 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای حمیدرضا عماد کد ملی 093945XXXX به سمت رییس هییت تصفیه و اقای محمد جواد محرابی کد ملی 093943XXXX به سمت نایب رییس هییت تصفیه و اقای حسین صابری کد ملی 093062XXXX به سمت منشی ومدیراجرای هییت تصفیه انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها واسنادتعهدآوربانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضا هییت تصفیه به نامهای اقای حمیدرضا عماد رییس و اقای جواد محرابی نایب رییس به اتفاق اقای حسین صابری مدیر اجرا و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 960231XXXX85613 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/12/1395 ونامه شماره 22572 مورخ 13/02/1396 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد محرابی کد ملی 093943XXXX حمیدرضا عماد کد ملی 093945XXXX حسین صابری کد ملی 093062XXXX به سمت اعضا اصلی هییت تصفیه برای 2 سال انتخاب گردیدند. محمد علی طلایی نصراباد کد ملی 094218XXXX عباس امین الاسلامی کد ملی 106257XXXX به سمت ناظر تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب گردید ش 960231XXXX94263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/03/1395 و نامه شماره 132317 مورخ 24/07/1395 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عباس امین الاسلامی 106257XXXX به عنوان مدیرعامل آقای محمد علی طلایی 106257XXXX به عنوان رییس هییت مدیره رضا نوروزی 094217XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره حمیدرضا عماد 093945XXXX به عنوان منشی هییت مدیره محمد جواد محرابی 093943XXXX به عنوان عضو هییت مدیره ـ غلامعلی عباس زاده 094040XXXX به عنوان عضو هییت مدیره حسینصابری 093062XXXX به عنوان عضو هییت مدیره رای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا 01/08/1395 تعیین شدند 2 ـ کلیه چکها و اوراق و اسناد مالی به امضا ثابت مدیرعامل و یکی از دو نفر اعضا هییت مدیره آقایان محمد جواد محرابی ـ حمیدرضا عماد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 950819XXXX72508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1394 ونامه شماره 143661 مورخ 14/10/1394 مدیریت تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1393 تصویب گردید. ش 941119XXXX19481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1393 ونامه شماره 141609 مورخ 06/09/1393 اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر عرفانی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدجواد مصطفوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ـ صورتهای مالی سال 1392 تصویب گردید. ش 931125XXXX27323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/29:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 4/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای عباس امین الاسلامی به عنوان مدیر عامل (بمدت دو سال) 2 . آقای محمد علی طلایی به عنوان رییس هییت مدیره 3 . آقای رضا نوروزی به عنوان نایب رییس هییت مدیره 4 . آقای حمید رضا عماد به عنوان منشی هییت مدیره 5 . آقای محمد جواد محرابی به عنوان عضو هییت مدیره 6 . آقای غلامعلی عباس زاده به عنوان عضو هییت مدیره 7 . آقای حسین صابری به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه چکها و اسناد مالی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از دو نفر رییس هییت مدیره و یا یکی از اعضای هییت مدیره (آقای محمد جواد محرابی) و با مهر شرکت معتبر است. ش 1851345 رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سالهای 90 و 91 تصویب شد. 2 ـ بودجه سال 92 تصویب شد. 3 ـ آقای محمد جواد محرابی و محمد علی طلایی و رضا نوروزی و عباس امین الاسلامی و حمیدرضا عماد و حسین صابری و غلامعلی عباس زاده به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و عزیزالله جنگی و مریم ریاحی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 4 ـ محمد جواد مصطفوی به عنوان بازرس اصلی و ناصر عرفانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 1851344 رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/26:

شرکت فوق در تاریخ 26/4/89 تحت شماره 39372 و شناسه ملی 103805XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/4/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خراسان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت اشخاص حقیقی و حقوقی توضیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی تهیه زمین با کاربری مسکونی و ساخت خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمانها نقدا و یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیس ات عمومی مورد استفاده مشترک آنان خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضا نقدا یا با اقساط واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضا انجام خدمات نقشه کشی مهندسی و معماری برای اعضا و نظارت در ساختمان متعلق به آنها لوله کشی کابل کشی، سیم کشی و ایجاد دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار دهخدا کانون کاردانان 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/129 ریال منقسم به دویست و پانزده سهم 000/600 ریالی که تعداد دویست و پانزده سهم بانام می باشد که مبلغ 605/799/44 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 00000 مورخ 7/11/88 نزد بانک مسکن شعبه بلوار خیام پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای رضا نوروزی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای عباس امین السلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای محمدجواد محرابی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای محمدعلی طلایی نصرآبادی به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای سید محمدتقی اشرف زاده به سمت عضو هییت مدیره 65 آقای فضل اله گرجستانی به سمت عضو هییت مدیره 75 آقای حسین صابری به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 8 5 آقای غلامعلی عباس زاده به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 95 آقای حمیدرضا عماد به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 105 آقای محمدعلی طلایی نصرآبادی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای دو / نفر از اعضای هییت مدیره محمدجواد محرابی ( عضو هییت مدیره) و یا فضل اله گرجستانی ( عضو هییت مدیره) به اتفاق محمدعلی طلایی نصرآبادی مدیر عامل تعاونی و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای محمدعلی طلایی نصرآبادی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای سید محمدجواد مصطفوی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای محمدمهدی کرمانی نژاد به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی