اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10380520824

تاریخ ثبت: 1388/06/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار امامت 44

تاریخ تاسیس: 1388/06/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق که در تاریخ 14/6/88 تحت شماره 36549 و شناسه ملی 103805XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/6/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: کلیه فعالیت های مرتبط با خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی، نظافتی، نگهداری فضای سبز، بازپیرایی، طبخ غذا، بازاریابی، ماشین نویسی، خدمات گازرسانی، خدمات تاسیس ات مکانیکی ساختمان، خدمات برق رسانی ساختمان، خدمات آب رسانی و مخابرات پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار امامت 44 پ 134/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 301 مورخ 18/3/1388 نزد بانک سپه شعبه ملک آباد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای احسان جهان مرد به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای محمدجان جهان مرد به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای علی جهان مرد به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای علی جهان مرد به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای محمدجان جهان مرد (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرسان اصلی و علی البدل: 1 8 آقای محمدمتدین حصاری به عنوان بازرس اصلی. 2 8 خانم زیور فکری حصاری به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی