اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13863

شناسه ملی: 10840443859

تاریخ ثبت: 1391/10/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 8915136887

آدرس: استان یزد ، شهرستان یزد ، بخش مرکزی ، شهر یزد ، شهرک رزمند گان ، خیابان شرافت ، خیابان صلابت ، پلاک 0 ، طبقه منفی 1

تاریخ تاسیس: 1391/10/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/20:

1,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/25:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/04:

آگهی تغییرات شرکت طاقدیس راه نگین یزدسهامی خاص به شماره ثبت 13863 و شناسه ملی 108404XXXX9 به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای جابرنادری کد ملی 446934XXXX وآقای فرزادنمیرانیان کد ملی 443182XXXX وآقای فردین نمیرانیان کد ملی 443357XXXX و آقای حمیددهقانی محمدآبادی کد ملی 443098XXXX بسمت اعضا هیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند وآقای حبیب اله سلطانی کد ملی 443208XXXX بسمت بازرس اصلی وآقای مهدی زارع ابراهیم آباد کد ملی 443275XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 980404XXXX50814 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/04:

آگهی تغییرات شرکت طاقدیس راه نگین یزدسهامی خاص به شماره ثبت 13863 و شناسه ملی 108404XXXX9 به استنادصورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای جابر نادری بسمت رییس هییت مدیره وآقای حمید دهقانی محمدآبادی بسمت نایب رییس هییت مدیره وآقای فردین نمیرانیان بسمت عضو هییت مدیره وآقای فرزاد نمیرانیان بسمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل کلاهریک به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسنادرسمی واوراق بهاداروتعهدآوربانکی واوراق عادی ومکاتبات اداری باامضارییس هییت مدیره ممهور به مهرشرکت معتبر می باشد. ش 980404XXXX82834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/01/1398 محل شرکت در واحد ثبتی یزدبه آدرس استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، شهرک رزمند گان، خیابان شرافت، خیابان صلابت، پلاک 0 ، طبقه منفی 1 کدپستی 891513XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980128XXXX12110 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده اشخاص افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده می باشد. ش 961026XXXX35820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/10/1396 آقای جابر نادری کد ملی 446934XXXX به سمت عضو جدید هییت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب گردید. ش 961026XXXX16897 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جابر نادری به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید دهقانی محمدآبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فردین نمیرانیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرزاد نمیرانیان به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل کلا هر یک برای بقیه مدت دو سال 27/1/1398 انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد رسمی و اوراق بهاداروتعهدآور بانکی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961026XXXX13230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/28:

آگهی تغییرات شرکت طاقدیس راه نگین یزدسهامی خاص به شماره ثبت 13863 و شناسه ملی 108404XXXX9 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای فردین نمیرانیان بسمت رییس هییت مدیره وآقای حمید دهقانی محمدآبادی بسمت نایب رییس هییت مدیره وآقای فرزاد نمیرانیان بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره وحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960128XXXX55704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/28:

آگهی تغییرات شرکت طاقدیس راه نگین یزدسهامی خاص به شماره ثبت 13863 و شناسه ملی 108404XXXX9 به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای فرزاد نمیرانیان کد ملی 443182XXXX و آقای حمید دهقانی محمدآبادی کد ملی 443098XXXX و آقای فردین نمیرانیان کد ملی 443357XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند وآقای حبیب اله سلطانی کد ملی 443208XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی زارع ابراهیم آباد کد ملی 443275XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960206XXXX71143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای فرزاد نمیرانیان کد ملی 443182XXXX ـ آقای فردین نمیرانیان کد ملی 443357XXXX و آقای حمید دهقانی محمدآبادی کد ملی 443098XXXX وآقای مهدی زارع ابراهیم آباد کد ملی 443275XXXX به عنوان بازرس اصلی و، آقای حبیب اله سلطانی کد ملی 443208XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 940127XXXX80660 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردین نمیرانیان به سمت رییس هییت مدیره وآقای حمید دهقانی محمدآبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای فرزاد نمیرانیان به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل کلا هر یک برای مدت دو سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940127XXXX80332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/25:

شرکت فوق در تاریخ 25/10/1391 شماره ثبت 13863 و شناسه ملی 108404XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/10/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود . 1 موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی از قبیل ساخت و ساز مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی و غیره انبوه سازی، آپارتمان سازی و بقیه بشرح ماده 2 اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود . 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان یزد شهر یزد خ کاشانی طبقه فوقانی پاساژ سیدالشهدا کدپستی 891679XXXX همراه مدیر عامل 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 21/3429 مورخ 07/10/1391 نزد بانک صادرات شعبه صفاییه پرداخت گردیده است . 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای فرزاد نمیرانیان کد ملی 443182XXXX به سمت رییس هییت مدیره . 2 5 آقای فردین نمیرانیان کد ملی 443357XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره . 3 5 آقای فرزاد نمیرانیان کد ملی 443182XXXX به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند . 6 دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای حبیب اله سلطانی کد ملی 443208XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای مهدی زارع ابراهیم آباد کد ملی 443275XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 934250XXXX111359XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی