اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 441869

شناسه ملی: 10320889897

تاریخ ثبت: 1392/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/04/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/30:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

شرکت فوق در تاریخ 30/4/1392 تحت شماره 441869 و شناسه ملی 103208XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ 30/4/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه زمین مسکونی ساختمان خانه و آپارتمان های مسکونی طبق ماده 3 اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 5 سال. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ طالقانی خ شهید موسوی شمالی باغ هنر کدپستی 158377XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به دویست سهم 000/500 ریالی که تعداد دویست سهم با نام می باشد که مبلغ 000/400/33 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1701759 مورخ 24/10/1391 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مجید سرسنگی به شماره ملی 079034XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم منیژه حکمت به شماره ملی 053042XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای وحید لک به شماره ملی 006663XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مسلم برزگرزاده به شماره ملی 378065XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای بیژن میرباقری به شماره ملی 003712XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 65 آقای بابک برزویه به شماره ملی 005283XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 75 آقای بابک فروتنی به شماره ملی 005232XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 85 آقای مسلم برزگرزاده به شماره ملی 378065XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره یا بیژن میرباقری عضو هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای محسن کارگزار به شماره ملی 005684XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای امیرحسین حریری کاشانی به شماره ملی 126195XXXX به عنوان بازرس علی البدل. پ 1675297 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی