اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 504

شناسه ملی: 10320480480

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 6567153677

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 15/12/1389 تغییرات ذیل اتخاذ شد 1 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان همدان واحد رزن به نشانی جدید استان همدان شهررزن بخش سرد رود خورنده پ 77

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموضوع شرکت موارد زیر اضافه و ماده 2 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: تولید کیسه های پلاستیکی بدون بافت از جنس پلی اتیلن وپروپیلن (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) ارایه خدمات بازرگانی " واردات وصادرات " اخذ و اعطا نمایندگی” تهیه وتوزیع کالاهای مجاز وبازار یابی (غیرهرمی. غیراینترنتی. غیرشبکه ای) ش 960119XXXX07282 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 15/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان همدان واحد رزن به نشانی جدید استان همدان شهررزن، بخش سرد رود خورنده پ 77 کدپستی: 656715XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 24/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی