اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 46698

شناسه ملی: 14008196694

تاریخ ثبت: 1397/12/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میدان امام خمینی ره خیابان ناصر خسرو بن بست دکتر مسعودخان پلاک 5 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/12/13

کد پستی: 1115614465

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/13:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/13:

تاسیس موسسه غیرتجاری انتشارات صدرا درتاریخ 13/12/1397 به شماره ثبت 46698 به شناسه ملی 140081XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:نشر کتب مذهبی خصوصا آثار استاد شهید ایت اله مطهری و کتب مرتبط. به استناد مجوز شماره 432614/97 مورخ 08/12/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میدان امام خمینی (ره) خیابان ناصر خسرو بن بست دکتر مسعودخان پلاک 5 طبقه همکف کدپستی 111561XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 100 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مجتبی مطهری به شماره ملی 003477XXXX دارنده 19 , 444 , 444 ریال سهم الشرکه آقای علی مطهری به شماره ملی 003628XXXX دارنده 19 , 444 , 444 ریال سهم الشرکه آقای محمد مطهری فریمانی به شماره ملی 003637XXXX دارنده 19 , 444 , 444 ریال سهم الشرکه خانم فریده مطهری فریمانی به شماره ملی 004278XXXX دارنده 9 , 722 , 222 ریال سهم الشرکه خانم سعیده مطهری فریمانی به شماره ملی 005036XXXX دارنده 9 , 722 , 222 ریال سهم الشرکه خانم وحیده مطهری فریمانی به شماره ملی 005050XXXX دارنده 9 , 722 , 222 ریال سهم الشرکه خانم عالیه برسی روحانی به شماره ملی 093049XXXX دارنده 12 , 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مجتبی مطهری به شماره ملی 003477XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای علی مطهری به شماره ملی 003628XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمد مطهری فریمانی به شماره ملی 003637XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری منحصرا با امضای آقای علی مطهری معتبر می باشد مگر کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری مربوط به نشر الکترونیک و دیجیتال و فضای مجازی که منحصرا با امضای آقای محمد مطهری فریمانی معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ 971213XXXX81349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی