اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 791

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/07:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 19/10/88 و نامه شماره 1281/23ـ 22/10/88 اداره تعاون شهرستان جهرم تغییرات ذیل عمل آمد. 1ـ نام شرکت تعاونی از شرکت تعاونی خدمات عکاسی فانوس پروای جهرم به شرکت تعاونی پویا پروای جهرم تغییر و بدین نحو ماده مربوط به اساسنامه تغییر یافت. 2ـ موضوع شرکت به موارد ذیل تغییر یافت: 1ـ تامین و نگهداری تاسیسات برق و لوله 2ـ برقکش ساختمان و خدمات مربوطه 3ـ لوله کشی ساختمان و خدمات مربوطه 4ـ تعمیرات ساختمانی و بدین نحو ماده 3 اساسنامه تغییر یافت. رئیس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی خدمات عکاسی فانوس پروای جهرم در تاریخ 7/6/86 به شماره 791 در این اداره ثبت و در تاریخ 7/6/86 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است و به موجب نامه شماره 525 - 28/5/86 اداره تعاون جهرم و خلاصه اساسنامه و شرکتنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - نام شرکت: تعاونی خدمات عکاسی فانوس پروای جهرم 2 - موضوع شرکت: خدمات عکاسی 3 - اسامی شرکا و میزان سهام آنها: مصطفی ده بزرگی شیرازی، زهرا محدث، محبو به ده بزرگی شیرازی، سید احمد موسوی جهرمی، مرجان ده بزرگی شیرازی، سعید صحراییان، محمد ده بزرگی که هر کدام دارای 5 سهم به ارزش 000/300 ریال می باشند. 4 - تاریخ تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مرکز اصلی شرکت: جهرم، میدان شهدا، عکاسی وحید 6 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال می باشد که به 35 سهم 000/300 ریالی تقسیم گردیده است و مبلغ 000/200/4 ریال آن توسط اعضا در حساب جاری 7/343 مورخ 28/5/86 به صندوق تعاون شعبه جهرم واریز کرده اند و مابقی تعهد پرداخت می باشد. 7 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای مصطفی ده بزرگی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، خانم زهرا محدث به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم محبو به ده بزرگی شیرازی به سمت منشی هییت مدیره و اعضای اصلی و خانم مرجان ده بزرگی عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیده اند و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و سایر اوراق بهادار با امضای ثابت آقای مصطفی ده بزرگی ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) به اتفاق خانم زهرا محدث (نایب رییس) همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود، ضمناً اوراق و نامه های عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. 8 - بازرسان شرکت: آقایان سید احمد موسوی جهرمی به سمت بازرس اصلی و محمود ده بزرگی شیرازی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک جهرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی