اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 40

شناسه ملی: 14003505410

تاریخ ثبت: 1392/04/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 4931714544

تاریخ تاسیس: 1392/04/17

آدرس: استان گلستان ، شهر آق قلا ، خیابان شهید باهنر جنوبی ، جنب تامین اجتماعی ، خدمات کامپیوتری تامین ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/17:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/17:

موسسه فوق در تاریخ 17/04/1392 شماره ثبت 40 و شناسه ملی 140035XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 17/04/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: تهیه، توزیع، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، فعالیت در زمینه انواع ماساژها به روش های متفاوت، تربیت و پرورش مربی جهت ماساژ همراه با اعطای گواهینامه، شرکت در کلیه همایش ها و نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و (بقیه طبق ماده 2 اساسنامه) پس از اخذ مجوزهای لازم، ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: استان گلستان، شهر آق قلا، خیابان شهید باهنر جنوبی، جنب تامین اجتماعی، خدمات کامپیوتری تامین، کدپستی 493171XXXX 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال نقدی می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: آقای حمزه نوچمنی کد ملی 212274XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم فاطمه نوچمنی کد ملی 212170XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، اسناد بهادار، تعهدآور، عادی و اداری با امضا مدیر عامل مفردا و در غیاب وی با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. ش 791650XXXX111331XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی