اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 232

شناسه ملی: 14004530471

تاریخ ثبت: 1393/09/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/09/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/19:

بدینوسیله خلاصه ای از اظهارنامه و اساسنامه شرکت راه و ساختمان دوار سازان دهان مکران (سهامی خاص) شماره ثبت 232 شناسه ملی 140045XXXX1 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/8/93 از لحاظ امضا ذیل دفتر تکمیل گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: شرح ماده 2 اساسنامه مشتمل بر تولید شن و ماسه، تسطیح و زیر سازی مسیر راه ها و آسفالت آنها، ساخت و ساز منازل مسکونی و انجام کلیه پروژه های عمران با اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح و غیره 2 ـ محل شرکت: شهرستان نیکشهر ـ بنت 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: بمبلغ 000/000/1 ریال می باشد که به 100 سهم 000/10 ریالی تقسیم گردیده که مبلغ 000/000/1 ریال بحساب شرکت بشماره 010737XXXX003 نزد بانک صادرات بنت نقداً در تاریخ 17/8/93 واریز گردید. 5 ـ مدیران شرکت: آقای عبدالعزیر ایزد پناه به عنوان رییس هییت مدیره و آقای پرویز رییسی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید ایزد پناه به عنوان منشی هییت مدیره و آقای محمد ابراهیم ایزد پناه به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی بطور کلی هرگونه قرارداد که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ آقای محمد رضا ژیانپور فرزند غلامحسین بشماره ملی 082863XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد بخش غلامزاده ش م 525984XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی ها و تصمیمات شرکت انتخاب گردید. 8 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره می باشد که در جلسه مورخ 27/7/1393 موسس شرکت بتصویب رسیده است. 9 ـ انحلال شرکت طبق ماده 48 اساسنامه شرکت مزبور و قانون تجارت خواهد بود. ش 401200XXXX110143XXXX رییس ثبت اسناد و املاک نیکشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی