اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14670

شناسه ملی: 10660143508

تاریخ ثبت: 1389/02/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/02/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/19:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/2/89 تحت شماره 14670 و شناسه ملی 106601XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 28/2/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خدمات مالی انجام فعالیتهای حسابداری تحریر دفاتر قانونی تهیه و تنظیم صورتهای مالی اظهارنامه مالیاتی مشاوره مالی و تهیه گزارشات مالی مورد نیاز و خدمات اداری (نظافتچی تلفنچی ماشین نویسی امور دفتری و بایگانی منشیگری و امور دبیرخانه تامین نیروی انسانی در تمام سطوح تحصیلی و مشاغل جهت کلیه سازمانها شرکتها و کارخانجات و موسسات و پیمانکاری های دولتی و خصوصی و عمومی صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز شرکت در مناقصات و انعقاد قرارداد با کلیه سازمانها شرکتها و کارخانجات بیمارستانها و موسسات دولتی عمومی و خصوصی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، 22 بهمن بلوار گلریزان پایینتر از چهارراه خرم به سمت چپ نبش کوچه شهید ویسی. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال منقسم به سیصد سهم 000/10 ریالی که تعداد سیصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/050/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 724 مورخ 25/11/1388 نزد بانک ملی شعبه سی متری دوم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علیرضا مرادی به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم افسانه شیرزادی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای احسان مرادی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم حسنا مرادی به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای احسان مرادی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، اوراق بهادار تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و مکاتبات عادی و اداری بامضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 1 آقای جهانشاه غلامی به عنوان بازرس اصلی. 2 2 آقای صالح مراتی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی