اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6323

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/8/88 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته و برات و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق امضا یک نفر از مدیر عامل یا محمد زندوکیلی و یا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. امضا اوراق و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و هر یک از دارندگان امضا مجاز منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/7/88 شرکت مزبور که در تاریخ 2/8/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. ناصر اولیایی به سمت بازرس اصلی و هومن سعیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اکبر زندوکیلی و حاجی آقا نصرالهی و محمد زندوکیلی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و احسان زند وکیلی به سمت عضو علی البدل. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/7/88 علی اکبر زندوکیلی به سمت رییس هییت مدیره، حاجی آقا نصرالهی به سمت نایب رییس هییت مدیره، سعید نوری خارج از اعضا به سمت مدیر عامل و محمد زندوکیلی به سمت مدیر مالی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/11/87 شرکت مزبور که در تاریخ 21/6/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 بتصویب رسید. ناصر اولیایی به سمت بازرس اصلی و هومن سعیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آرمان روابط عمومی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/5/86 شرکت مزبور که در تاریخ 8/7/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی نوبت دوم 84 به تصویب رسید. آقای ناصر اولیایی به سمت بازرس اصلی و آقای هومن سعیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آرمان روابط عمومی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی اکبر زند وکیلی ـ حاجی آقا نصر الهی و محمد زند وکیلی به عنوان اعضای اصلی و اقای احسان زند وکیلی به عنوان عضو علی البدل به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/5/86 آقایان علی اکبر زند وکیلی به سمت رییس هییت مدیره و حاجی آقا نصرالهی به سمت نایب رییس هییت مدیره سعید نوری خارج از سهامداران و اعضا و به سمت مدیرعامل آقای محمدزند وکیلی به سمت مدیرمالی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق نایب رییس و یا مدیرمالی و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و هر یک از دارندگان امضای مجاز منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 17/10/85 شرکت مزبور که در تاریخ 14/11/85 واصل گردیده: روزنامه کثیرالانتشار آرمان روابط عمومی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/02:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/84 شرکت مذکور که در تاریخ 6/1/85 به این اداره واصل گردیده است: مرکز اصلی شرکت از اراک به تهران خیابان جمهوری خیابان گلشن جنوبی شماره 32 طبقه همکف منتقل گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 15/5/84 شرکت مذکور که در تاریخ 31/5/84 به این اداره واصل گردیده است: 1 - آقایان علی اکبر زند وکیلی و حاجی آقا نصرالهی و خانم اشرف اقطار به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - آقای ناصر اولیایی به عنوان بازرس اصلی و آقای هومن سعیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. 3 - روزنامه لاله سرخ اراک جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/5/84 آقای سعید نوری به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) و آقای علی اکبر زند وکیلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حاجی آقا نصرالهی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم اشرف اقطار به سمت عضو هییت مدیره و مدیر مالی شرکت انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای ثابت رییس هییت مدیره و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است به علت انتقال پرونده شرکت از تهران به اراک و ثبت آن در دفتر شرکتنامه به شماره ثبت شرکت از 1254 به 6323 تغییر یافت. مسیول ثبت شرکتهای اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی