اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2879

شناسه ملی: 10196002798

تاریخ ثبت: 1390/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تصفیه قرچک باقر آباد خیابان شهید چمران صنوبر 4 پلاک 33

کد پستی: 1869688344

تاریخ تاسیس: 1390/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/15:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای اکبر فرح بخش سرچشمه به شماره ملی 171737XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه قرچک ـ باقر آباد ـ خیابان شهید چمران ـ صنوبر 4 ـ پلاک 33 ـ کدپستی 186968XXXX می باشد. ش 940616XXXX43235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/12/1390 تحت شماره 2879 و شناسه ملی 101960XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر ورامین دانشسرا خ شهید اصفهانی خ مهاجر بن بست دوم پ 1 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1200000 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای ابوالفضل فرح بخش سرچشمه به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای ابراهیم فرح بخش سرچشمه به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای اکبر فرح بخش سرچشمه به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای اکبر فرح بخش سرچشمه به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7 ـ اختیارات مدیرعامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/12/1390 تحت شماره 2879 و شناسه ملی 101960XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر ورامین دانشسرا خ شهید اصفهانی خ مهاجر بن بست دوم پ 1 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1200000 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای ابوالفضل فرح بخش سرچشمه به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای ابراهیم فرح بخش سرچشمه به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای اکبر فرح بخش سرچشمه به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای اکبر فرح بخش سرچشمه به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7 ـ اختیارات مدیرعامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی