اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 12024

شناسه ملی: 10780156553

تاریخ ثبت: 1392/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 3819676753

آدرس: استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک محله شریعتی خیابان دکترشریعتی کوچه شهید محسن غلامی -LSB- 10 -RSB- پلاک 30 طبقه پنجم

تاریخ تاسیس: 1392/03/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی اراک به آدرس: استان مرکزی، شهرستان اراک، بخش مرکزی، شهر اراک، محله شریعتی، خیابان دکترشریعتی، کوچه شهید محسن غلامی[ 10 ]، پلاک 30 ، طبقه پنجم،کدپستی 381967XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. / ش 980912XXXX15746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید جمشیدی راد به شماره ملی 053323XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حمید رضا کمیجانی به شماره ملی 055899XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. / ش 951221XXXX66375 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و مدارک و اوراق بها دار با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951221XXXX11316 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین مرجانی به موجب سند صلح شماره 9045 مورخ 12/11/95 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 29 حوزه ثبتی اراک کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 500000 ریال را به حمید رضا کمیجانی فرزندمحمد رضا به شماره شناسنامه 480 و شماره ملی صادره از خمین واگذار نمود و از شرکت خارج گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می باشد: سعید جمشیدی راد با کد ملی 053323XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. حمید رضا کمیجانی با کد ملی 055899XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. ش 951208XXXX31473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اراک به آدرس:اراک- خیابان شریعتی- کوچه شهید غلامی- پلاک 30 -کدپستی 381967XXXX انتقال و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. / ش 950822XXXX14591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/20:

شرکت فوق در تاریخ 20/3/1392 تحت شماره 12024 و شناسه ملی 107801XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/3/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ذوب و ریخته گری و خرید و فروش و صادرات و واردات فلزات رنگی مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان مرکزی شهر اراک شهرک صنعتی ایبک آباد خ امیرکبیر نبش ارغوان 2 کدپستی 383315XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای امین مرجانی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای سعید جمشیدی راد به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای سعید جمشیدی راد به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 1660243 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی