اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2521

شناسه ملی: 10860653048

تاریخ ثبت: 1386/02/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/13

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قیصر احمدی صالح بابری به شماره ملی 555919XXXX - یوسف احمدی به شماره ملی 663960XXXX - قلی احمدی صالح بابری به شماره ملی 555920XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. بهرام رضایی به شماره ملی 468912XXXX - حمید کریم پور صالح بابری به شماره ملی 196034XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951005XXXX67722 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: قیصر احمدی صالح بابری به شماره ملی 555919XXXX مدیرعامل- یوسف احمدی به شماره ملی 663960XXXX رییس هییت مدیره- قلی احمدی صالح بابری به شماره ملی 555920XXXX نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک ـ سفته-برات وقراردادها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 951005XXXX31397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/01/23:

شرکت ویلاسازان بختیاری سهامی خاص تحت شماره 2521 - 23/1/86 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود: 1 - نام شرکت: ویلاسازان بختیاری 2 - موضوع شرکت: خدماتی، فنی ، تاسیس اتی، ساختمانی، کلیه پروژه های برق صنعتی و تاسیس اتی، نصب پایه های بتنی- نصب دکل فشارقوی، ضعیف، متوسط- ترانسفورماتورهای فشارقوی و ضعیف- نقشه برداری- خدماتی و پشتیبانی- نقشه کشی- زهکشی- شمع کوبی- جدول بندی- عایق کاری- رنگ زنی- لوله کشی گاز- آب- مخابرات- نصب دکل موبایل- فضای سبز- طبخ غذا- انبوه سازی- پل سازی- امور چاپ و تکثیر- امور آشپزخانه و رستوران- خدمات عمومی (نامه رسانی- پیشخدمتی- تلفنچی)- باغبانی- خدمات اداری (ماشین نویسی- امور بایگانی- منشی گری- کامپیوتر) امور تاسیس ات- شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده ها 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که 35 % آن نقدی و مابقی در تعهد سهامداران است. 4 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان مسجدسلیمان- 100 دستگاه روبروی منازل سازمان شهرداری- تلفن: 3335887 - 0681 5 - مدت از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود. 6 - اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه. 7 - اعضای هییت مدیره عبارتند از: قلی احمدی صالح بابری ( مدیر عامل )، قیصر احمدی صالح بابری (رییس هییت مدیره)، روح اله احمدی صالح بابری (نایب رییس) به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 - حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور «چک سفته بروات قراردادها» با امضا مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 9 - بازرسین عبارتند از: بهرام رضایی بازرس اصلی و حیدر کریم پور صالح بابری بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. 10 - روزنامه فرهنگ خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی