اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10061

شناسه ملی: 10840078239

تاریخ ثبت: 1387/06/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/06/20

آدرس: 13 استان یزد شهر یزد خیابان شهید مطهری کوچه جامی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/20:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 17/11/1388 عادی و هییت مدیره مورخ 15/12/1388 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 ـ به استناد نامه شماره 16770/47/1 ـ 19/11/88 اداره ثبت اسناد و املاک یزد نشانی شرکت از استان یزد واحد یزد به استان اصفهان واحد نجف آباد به نشانی جدید استان اصفهان شهر نجف آباد یزدانشهر خیابان 21 غربی پلاک اول شمالی بلوار انقلاب پلاک اول شمالی انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. مراتب ذیل شماره 2771 ـ 18/12/88 در این اداره به ثبت رسیده. 2 ـ آقایان محمد حسین شیاسی ـ امین قاهری ـ محمدحسین مقدسی ـ مسعود شیرازی ـ مهدی کاووسی حیدری ـ اصغر کیانی زاده تقی گورویی چهل چشمه بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و اسحاق رحیمی زمان آبادی ـ محسن هاتفی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ هییت مدیره از بین خود آقای محمدحسین شیاسی را بسمت رییس ـ مسعود شیرازی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و امین قاهری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا منفرد رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکت های نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/20:

شرکت فوق در تاریخ 20/06/1387 تحت شماره 10061 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/06/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ندای یزد آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های عمرانی اعم از ساختمان سازی، راه سازی، پل سازی، ایجاد کانال، خاکریزی و خاک برداری، زیرسازی، و مابقی بر اساس بند 2 اساسنامه می باشد و همچنین انجام سایر فعالیتها منوط به اخذ مجوز لازم می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان یزد شهر یزد خیابان شهید مطهری کوچه جامی پلاک 39/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 227/4/9701 مورخ 14/06/1387 نزد بانک ملت شعبه طالقانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای تاج محمد شیاسی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای حسن شیاسی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای محمدحسین شیاسی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای محمدحسین شیاسی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا آقای محمدحسین شیاسی با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای محسن هاتفی به عنوان بازرس اصلی 22 آقای اسحاق رحیمی رمان آبادی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی