اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6909

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/12/20:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/16:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/01/24:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 29/11/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای سیروس نامور به سمت رییس هییت مدیره، آقای اسمعیل صاحب جمعی به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا صاحب جمعی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و مکاتبات و نامه های اداری و عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/12/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ نوع شرکت از بامسیولیت محدود به (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 5 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 2 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به 100 سهم بانام 000/000/5 ریالی می باشد که تماما پرداخت گردید. 3 ـ آقای سیروس نامور به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، آقای بهنام نامور به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای امیررضا فرج زاده به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ آقای محمد امین نامور به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره شمسی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 6 ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/17:

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که در تاریخ 16/11/86 تحت شماره 6909 در این واحد بثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: اپراتوری، خرید و فروش، واردات و صادرات، نصب و راه اندازی، مشاوره، نگهداری، بهره برداری امور مشترکین، تامین نیروی انسانی در زمینه های برق، مخابرات، کامپیوتر، IT 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش شهرک صدف فاز 4 قطعه 168 واحد 4/3 میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: آقای سیروس نامور به سمت مدیر عامل ، آقای بهنام نامور به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد و عقود اسلامی با امضای آقای سیروس نامور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی