اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 9549

شناسه ملی: 10820093015

تاریخ ثبت: 1389/09/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 6519973491

آدرس: تصفیه شهرک فرهنگیان فاز یک میدان معلم

تاریخ تاسیس: 1389/09/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 17/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و وریا امینی بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید نشانی محل تصفیه شهرک فرهنگیان فاز یک میدان معلم کدپستی 651997XXXX می باشد. در تاریخ 1/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک همدان واحد ثبتی همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/13:

شرکت فوق در تاریخ 30/9/1389 تحت شماره 9549 و شناسه ملی 108200XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/10/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای خدماتی در ارتفاع و سطح و تامین نیروی انسانی جهت کله کارهای خدماتی از قبیل (محکم سازی رنگ امیزی جوشکاری تعمیر و تعویض قطعات شستشو چسبکاری درزگیری تیکه کاری تعویض قطعات) در ارتفاع و سطح سازه های مختلف ساختمانی و اداری تامین نیروی انسانی جهت نصب و تعمیر و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی تهیه و توزیع و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان همدان شهر همدان شهرک فرهنگیان فاز یک میدان معلم 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای وریا امینی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای مهدی ترکمان به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای وریا امینی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بعهده آقای وریا امینی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه طبق اساسنامه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان واحد ثبتی همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی