اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 190461

شناسه ملی: 10102324539

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/03:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/10/90 امیر نفیسی به کد ملی 004661XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/65 ریال افزایش داد. رویا عامل به کد ملی 073169XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/35 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی