اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 316929

شناسه ملی: 10103536187

تاریخ ثبت: 1386/11/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

کد پستی: 1915615171

آدرس: تهران بلوار افریقا خیابان ارمغان شرقی پلاک 13 طبقه 14 و

تاریخ تاسیس: 1386/11/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/03/03:

32,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/02:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در اجراي ماده 225 لايحه اصلاحي قانون تجارت بدينوسيله از کليه بستانکاران اشخاص حقيقي و حقوقي که ادعا و طلبي از اين شرکت دارند دعوت ميشود ، تا ظرف مدت شش ماه از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي به نشاني تهران، بزرگراه افريقا، خيابان ارمغان شرقي، پلاک 13، طبقه 14 مراجعه وادعاي خود را با اخذ رسيد به اين شرکت تسليم نمايند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در اجراي ماده 225 لايحه اصلاحي قانون تجارت بدينوسيله از کليه بستانکاران اشخاص حقيقي و حقوقي که ادعا و طلبي از اين شرکت دارند دعوت ميشود ، تا ظرف مدت شش ماه از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي به نشاني تهران، بزرگراه افريقا، خيابان ارمغان شرقي، پلاک 13، طبقه 14 مراجعه وادعاي خود را با اخذ رسيد به اين شرکت تسليم نمايند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در اجراي ماده 225 لايحه اصلاحي قانون تجارت بدينوسيله از کليه بستانکاران اشخاص حقيقي و حقوقي که ادعا و طلبي از اين شرکت دارند دعوت ميشود ، تا ظرف مدت شش ماه از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي به نشاني تهران، بزرگراه افريقا، خيابان ارمغان شرقي، پلاک 13، طبقه 14 مراجعه وادعاي خود را با اخذ رسيد به اين شرکت تسليم نمايند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/22:

در اجراي ماده 225 لايحه اصلاحي قانون تجارت بدينوسيله از کليه بستانکاران اشخاص حقيقي و حقوقي که ادعا و طلبي از اين شرکت دارند دعوت ميشود ، تا ظرف مدت شش ماه از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي به نشاني تهران، بزرگراه افريقا، خيابان ارمغان شرقي، پلاک 13، طبقه 14 مراجعه وادعاي خود را با اخذ رسيد به اين شرکت تسليم نمايند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

در اجراي ماده 225 لايحه اصلاحي قانون تجارت بدينوسيله از کليه بستانکاران اشخاص حقيقي و حقوقي که ادعا و طلبي از اين شرکت دارند دعوت ميشود ، تا ظرف مدت شش ماه از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي به نشاني تهران، بزرگراه افريقا، خيابان ارمغان شرقي، پلاک 13، طبقه 14 مراجعه وادعاي خود را با اخذ رسيد به اين شرکت تسليم نمايند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1395 به تصویب رسید اقای محمد حیدری به شماره ملی 055890XXXX به عنوان بازرس اصلی و اقای حمید رضا جلالیان به شماره ملی 123990XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید پ 960830XXXX86185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و اقای محمد حیدری به شماره ملی 055900577 انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه به آدرس تهران ـ بلوار افریقا خیابان ارمغان شرقی پلاک 13 طبقه 14 و کدپستی 191561XXXX میباشد پ 960830XXXX97844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین مطهری به شماره ملی 003270XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای حمید مطهری به شماره ملی 004273XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود مجیب به شماره ملی 093757XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صادر فر 101013XXXX9 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر حمیدی به شماره ملی 003871XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حشمت اله اسکندری به شماره 003579XXXX به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی نوید زر شیمی 101019XXXX2 عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هییت مدیره همره با مهر شرکت معتبر می باشد.مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ 950901XXXX21789 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/94 به تصویب رسید آقای غلامحسین مطهری به شماره 003270XXXX و آقای حمید مطهری را به شماره 004273XXXX و آقای علی اصغر حمیدی را به شماره ملی 003871XXXX3 و شرکت صادر فر 101013XXXX9 وشرکت صنعتی نوید زر شیمی 101019XXXX2 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی 101001XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و اقای محمد حیدری به شماره ملی 055890XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات درج اگهی های شرکت انتخاب گردید پ 950901XXXX28629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید. یزدان احمدی روزبهانی به شماره ملی 045004XXXX به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا جلالیان به شماره ملی 123990XXXX به عوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 940824XXXX53655 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 مورد تصویب قرار گرفت. آقای یزدان احمدی به شماره ملی 045004009 به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جلالیان به شماره ملی 123990XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صادر فر به شناسه ملی 101013XXXX9 با نمایندگی اقای جهان بخش صالحی با شماره ملی 483964XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، شرکت صنعتی نویدزر شیمی به شناسه ملی 101019XXXX2 با نمایندگی اقای علی اصغر حمیدی با شماره ملی 387128XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید به شناسه ملی 101018XXXX1 با نمایندگی اقای محمد حیدری با شماره ملی 055890XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهداور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات و مراسلات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 930719XXXX89171 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/500/32 ریال بموجب گواهی شماره 150/93 , 245 مورخ 31/2/93 بانک پاسارگاد شعبه هنگام پرداخت گردیده است درنتیجه سرمایه شرکت تماما پرداخت شده می باشد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/50 ریال به مبلغ 100 . 000 . 000 ریال منقسم به 000/10 سهم 000/10 ریالی بانام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ 000/000/50 ریال بموجب گواهی شماره 181/93/245 مورخ 2/3/93 بانک پاسارگاد شعبه هنگام پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 930719XXXX89697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یزدان احمدی روزبهانی به شماره ملی 045004009 به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جلالیان به شماره ملی 123990XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ 930719XXXX70673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/10/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صادر فر سهامی خاص به شماره ثبت 95252 با نمایندگی آقای جهان بخش صالحی و شرکت صنعتی نوید زر شیمی سهامی خاص به شماره ثبت 156327 با نمایندگی آقای علی اصغر حمیدی و شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید سهامی خاص بشماره ثبت 138767 با نمایندگی آقای محمد حیدری تا تاریخ 12/10/92 . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنعتی نوید زر شیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر حمیدی بسمت رییس هییت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدری بسمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت صادر فر سهامی خاص با نمایندگی آقای جهان بخش صالحی بسمت عضو هییت مدیره و آقای جهان بخش صالحی به نمایندگی از شرکت صادر فر سهامی خاص به شماره ثبت 95252 بسمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات و مراسلات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 18/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 2/11/1386 تحت شماره 316929 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/11/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اجرای طرح و احداث واحدهای تولیدی مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کلیه مناطق ایران و سرمایه گذاری و مشارکت در اینگونه واحدها در سایر کشورها با رعایت ضوابط مربوط و انعقاد قراردادهای خرید دانش فنی, ماشین آلات, تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تامین کنندگان داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد داخلی و خارجی, فروش پیش فروش و صادرات کالاهای تولیدی و مشارکت با رکا داخلی و خارجی با رعایت قوانین مربوطه و هر گونه عملیات تجاری و صنعتی در جهت احداث واحدهای مورد نظر و اخذ اعتبارات داخلی و خارجی و انجام هر گونه مبادلات بازرگانی مجاز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکزاصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان آفریقا ک ارمغان پلاک 14 ساختمان ارمغان ط 11 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 5000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 5000 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/17 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1016 مورخ 26/10/1386 نزد بانک ملی شعبه میدان هفتم تیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ شرکت صادر فر سهامی خاص به شماره ثبت 952252 با نمایندگی آقای غلامحسین مطهری اصل به سمت رییس هییت مدیره، 2 ـ 5 ـ شرکت صنعتی نوید زر شیمی سهامی خاص به شماره ثبت 156327 با نمایندگی آقای علی اصغر حمیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره، 3 ـ 5 ـ شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید سهامی خاص به شماره ثبت 138767 با نمایندگی آقای حسین اتفاق به سمت عضو هییت مدیره, 4 ـ 5 ـ آقای غلامحسین مطهری اصل به نمایندگی از شرکت صادر فر سهامی خاص به شماره ثبت 95252 به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا دو نفر از سه نفر مدیران متفقا همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد عادی و اداری و مکاتبات جاری شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای محمد حیدری به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 2 ـ آقای علی جعفری باقر آبادی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی