اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1244

شناسه ملی: 14005828620

تاریخ ثبت: 1395/02/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/02/21

کد پستی: 7391786684

آدرس: آباده شهرک صنعتی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/21:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/21:

تاسیس شرکت تعاونی پودرهای صنعتی فرآوران هور غدیر درتاریخ 21/02/1395 به شماره ثبت 1244 به شناسه ملی 140058XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید سولفات سدیم از نمک و اسید معدنی با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت اعضا و فروش محصولات تولیدی ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: آباده شهرک صنعتی کد پستی 739178XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی که تعداد 1000 سهم آن با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی حسابه شماره 240111XXXX35791 مورخ 27/12/1394 نزد بانک توسعه تعاون شعبه آباده پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت:. خانم / آقای هادی احمدیان اسدآبادی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 241155XXXX . خانم / آقای حسین شناور به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و منشی هییت مدیره به شماره ملی 007202XXXX . خانم / آقای فاطمه شناور به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 008063XXXX . خانم / آقای لیلا شناور به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 008059XXXX . خانم / آقای محمد شناور به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 006529XXXX برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قچکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا آقای هادی احمدیان اسدآبادی (مدیرعامل) وآقای محمد شناور (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبرو در غیاب آقای محمد شناور (رییس هییت مدیره) آقای حسین شناور (منشی هییت مدیره) حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضا آقای هادی احمدیان اسدآبادی (مدیرعامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای / خانم حمیدرضا جوان محجوب دوست به شماره ملی 006708XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای / خانم امیر جوان محجوب دوست به شماره ملی 008287XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950221XXXX53160 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی