اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 72927

شناسه ملی: 10101178385

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/04:

9,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی مهاجری فر به شماره ملی 074912XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای پرژا مهاجری فر به شماره ملی 005984XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم پرستو محبی نژاد به شماره ملی 007476XXXX (خارج از شرکا) به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا عطایی برازنده به شماره ملی 387539XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره، برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 940526XXXX08358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرژا مهاجری فر به شماره ملی 005984XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1900000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 8100000 ریال به مبلغ 9000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه شرکت، به شرح ذیل می باشد: ـ آقای غلامعلی مهاجری فر به شماره ملی 074912XXXX دارنده مبلغ 3000000 ریال سهم الشرکه. ـ آقای علی اصغر آتشی به شماره ملی 229504XXXX دارنده مبلغ 1200000 ریال سهم الشرکه. ـ خانم زرین حدادی به شماره ملی 074912XXXX دارنده مبلغ 900000 ریال سهم الشرکه. ـ آقای پدرام مهاجری فر به شماره ملی 007898XXXX دارنده مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه. ـ آقای پرژا مهاجری فر به شماره ملی 005984XXXX دارنده مبلغ 1900000 ریال سهم الشرکه. ـ خانم سمانه محمدیاری به شماره ملی 001054XXXX دارنده مبلغ 1000000 ریال سهم الشرکه. تعداد اعضای هییت مدیره، چهار نفر تعیین، و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940526XXXX79297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی