اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 620

شناسه ملی: 10861956955

تاریخ ثبت: 1383/02/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 9971764417

آدرس: منطقه آزاد چابهار فاز دوم کارگاهی قطعه زمین شماره 1 EKH

تاریخ تاسیس: 1383/02/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/21:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/30 شرکت مذکورکه در تاریخ 1397/11/06 تحت شماره 9919 به این واحد ثبتی ارایه شد ، تغییرات ذیل اتخاذ گردید : -سرمایه شرکت : از مبلغ 100 , 000 , 000 (یکصد میلیون) ریال به مبلغ 7XXXXXXXX00 (هفتاد میلیارد) ریال منقسم به 700 , 000 سهم بانام 100000 ( یکصد هزار) ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت ، که بدین ترتیب ماده مربوطه اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 971106XXXX26670 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/27:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1397/10/22 شرکت مذکور که در تاریخ 1397/10/27 تحت شماره 9983 به این واحد ثبتی ارایه شد، تغییرات زیر صورت یافت: ـ مدیران شرکت وصاحبان امضا مجاز: آقای جان محمد مبارکی به کد ملی 597922XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقای مسعود مبارکی به کد ملی 362027XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مینا مبارکی به کد ملی 362027XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور، تجاری، بانکی، قراردادهاوعقود اسلامی با امضا منفرد رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 971027XXXX37966 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/14:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 12/10/1396 شرکت مزبور که در تاریخ 14/11/1396 تحت شماره 7548 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تغییرات ذیل بعمل آمده است: ـ بازرسان شرکت و مدت تصدی آن: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شماره ثبت 19554 به شناسه ملی 101030XXXX8 به سمت بازرس اصلی و آقای زاهد شیرانی به شماره ملی 597995XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1396 انتخاب شدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 961116XXXX23636 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/14:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 13/10/1396 شرکت مزبور که در تاریخ 14/11/1396 تحت شماره 7549 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تغییرات ذیل بعمل آمده است: ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای مسعود مبارکی به کد ملی 362027XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم مینا مبارکی به کد ملی 362027XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جان محمد مبارکی به کد ملی 597922XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق بهادار، تعهدآور، تجاری، بانکی، قراردادهاو عقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ بازرسان شرکت و مدت تصدی آن:: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شماره ثبت 19554 به شناسه ملی 101030XXXX8 به سمت بازرس اصلی و آقای زاهد شیرانی به شماره ملی 597995XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1397 انتخاب شدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 961116XXXX20432 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/11:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 2/5/1396 شرکت مذکور که در تاریخ 11/5/1396 تحت شماره 6822 به این واحد ثبتی ارایه شد، تصمیمات زیر صورت یافت: ـ بازرسین شرکت و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و آقای عاصف رییسی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1395 تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 960511XXXX08406 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/07:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/5/1396 شرکت مذکور که در تاریخ 7/5/1396 تحت شماره 6785 به این واحد ثبتی ارایه شد، تغییرات زیر صورت یافت: ـ مرکز اصلی شرکت: به آدرس منطقه آزاد چابهار ـ فاز دوم کارگاهیـ قطعه زمین شماره 1 ـ EKH کدپستی 997176XXXX تغییر و بدین ترتیب ماده یک اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 960511XXXX61528 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/10:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1394/10/12 شرکت مذکور که در تاریخ 1394/11/10 تحت شماره 2486 به این واحد ثبتی ارایه شد، تصمیمات زیر صورت یافت: ـ بازرسین شرکت و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و آقای عاصف رییسی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1393 تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 941114XXXX51436 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1394/10/15 شرکت مذکور که در تاریخ 1394/11/13 تحت شماره 2501 به این واحد ثبتی ارایه شد، تغییرات زیر صورت یافت:- مدیران شرکت وصاحبان امضا مجاز: آقای مسعود مبارکی به سمت رییس هییت مدیره، خانم مینا مبارکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جان محمد مبارکی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور، تجاری، بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - بازرسین شرکت و مدت تصدی آنان:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و آقای عاصف رییسی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 941114XXXX87533 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/18:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/7/1394 شرکت مذکور که در تاریخ 18/7/1394 تحت شماره 2547 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات زیر صورت یافت : ـ موضوع شرکت : پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ، انجام کلیه خدمات باغبانی، احداث، اجرا و نگهداری فضاهای سبزـ کاشت و داشت درختان مثمر و غیر مثمر، انجام امور گلخانه ای ،انجام کلیه فعالیت های زیربنایی آب و خاک، طراحی، اجرا و نگهداری پروژه های کشاورزی ، شبکه های آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار، سمپاشی و ضد عفونی فضای سبز ، باغات ،اماکن و انبارها، تهیه ادوات کشاورزی و سم پاشی ، تهیه سموم دفع آفات نباتی، کشاورزی ، خانگی و انباری، تهیه محصولات کشاورزی، انجام هر گونه فعالیت در راستای آب رسانی برای مصارف فضای سبز، خانگی ، عمومی، صنعتی ، تجاری و غیره، طراحی و اجرای طرح های ایجاد توسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی بهداشتی، طراحی و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب ، بهره برداری و تعمیر و نگهداری ، مرمت، بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین، تصفیه، انتقال ، ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها، انجام خدمات تاسیسات شبکه های آب و فاضلاب، انجام کلیه امور خدمات تنظیفات شهری ، اداری و خانگی ، نظافت و رفت و روب معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی، اصلاح معابر، زیبا سازی محیط و سازه های شهری مبلمان شهری و نگهداری مبلمان شهری، احداث پارک ، انجام امور خدمات عمومی، فنی ، پشتیبانی اداری ، مالی، رایانه ای ، تلفنخانه، چاپ و تکثیرو انتشاراتی ، امور آبدارخانه، نامه رسانی و پیش خدمتی و سایر امور فنی و موارد مشابه، تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری ،انجام خدمات نگهبانی، حفاظت فیزیکی و مراقبتی ، انجام کلیه امور آشپزخانه و طبخ و توزیع غذا ، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی، حرارتی و الکتریکی و موارد مشابه ، تعمیر و نگهداری و خدمات فنی ماشین آلات سبک و سنگین، انجام امور نقلیه ، حمل و نقل ترابری زمینی (سرویس ادارات، شرکت ها ، حمل بار و مسافر) انجام امور بارگیری ، بارشماری، تخلیه ، حمل و نقل و ترانزیت هوایی ، دریایی، زمینی، وریلی کالا به داخل و خارج از کشور، راهبری خدمات آتش نشانی و تامین نیرو و ادوات و ماشین آلات ،مربوطه، انجام کلیه امور ساختمانی ،جاده ای و راه سازی و تولید انبوه مسکن، انجام فعالیت های تجاری، اقتصادی، ساختمانی فنی،برق و تاسیسات، تامین نیروی انسانی ، مورد نیاز اعم از ساده ، فنی ، ماهر و متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت، تاسیس بنگاه املاک، خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین آلات سواری، سبک و سنگین راه سازی ، ساختمانی ، کشاورزی، صنعتی و حمل و نقل و همچنین خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات و امکانات کلیه کالاهای مجاز در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی ، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار تغییر و بدین ترتیب ماده 2 اساسنامه شرکت تغییر و اصلاح گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 1914714 واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد چابهار:

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/31:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/1/94 و هییت مدیره مورخ 30/1/94 شرکت مذکور که درتاریخ 31/1/94 تحت شماره 2886 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات زیر صورت یافت: 1 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای مسعود مبارکی به سمت رییس هیدت مدیره ، آقای مجتبی شیرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای جان محمد مبارکی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه مکاتبات و اسناد اوراق بهادارو تعهدآور و تجاری و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 - موضوع شرکت: پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح؛ احداث، اجرا و نگهداری فضاهای سبز- کاشت و داشت درختان مثمر و غیر مثمر- سمپاشی و ضد عفونی فضای سبز – تهیه ادوات کشاورزی و سمپاشی در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار تغییر و بدین ترتیب ماده 2 اساسنامه شرکت تغییر و اصلاح گردید. 3 - شعبه شرکت: در چهابهار به آدرس بلوار امام خمینی- روبروی اداره جهاد کشاورزی- کدپستی 997185XXXX به شماره تماس 35333392 - 054 منتقل گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 1909977 واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/16:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 10/6/1392 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/6/1392 شرکت مزبور که در تاریخ 16/6/1392 تحت شماره 476 به این واحد ثبتی شده است، تغییرات ذیل بعمل آمده است: مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقای مسعود مبارکی به سمت رییس هییت مدیره، خانم آرزو ملک زایی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای جان محمد مبارکی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق بهادار، تعهدآور تجاری، بانکی، قراردادها و عقوداسلامی، مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز اصلی شرکت: به آدرس منطقه آزاد چابهار مجتمع تجاری صدف واحد شماره 548 انتقال و بدین ترتیب ماده 1 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. بازرس شرکت و مدت تصدی آن: آقایان عاصف رییسی و زاهد شیرانی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 1721933 ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/7/91 و هییت مدیره مورخ 18/7/1391 شرکت مذکور که در تاریخ 23/7/1391 تحت شماره 2582 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تصمیمات ذیل صورت یافت: ـ مدیران شرکت و صاحبان حق امضا: آقای مسعود مبارکی بسمت رییس هییت مدیره، خانم آرزو ملک زایی بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای جان محمد مبارکی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مجتبی شیرانی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، تجاری، بانکی، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد رییس هییت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 24/7/1389 و هییت مدیره مورخ 25/7/1389 شرکت مذکور که در تاریخ 27/7/1389 تحت شماره 962 به این واحد ثبتی ارایه شد، تغییرات زیر صورت یافت: موضوع شرکت: پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار 'انجام امور ساختمانی و گلخانه ای، ارایه خدمات فنی، تاسیس ات، ساختمان، تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین، ترابری زمینی (سرویس ادارات، شرکتها، حمل بار و مسافر)، حمل و نقل، تخلیه، بارگیری و بارشماری، راهبری اشپزخانه و طبخ غذا، ارایه خدمات و پشتیبانی اداری، مالی، چاپ، تکثیر، رایانه، طراحی و اجرا و نگهداری پروژه های کشاورزی و آبیاری تحت فشار' به موضوع شرکت الحاق و بدین ترتیب ماده دو اساسنامه شرکت تغییر و اصلاح گردید. مدیران شرکت و صاحبان امضا مجاز: خانم آرزو ملک زایی به سمت رییس هییت مدیره، آقای مسعود مبارکی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای جان محمد مبارکی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و اقای مجتبی شیرانی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. مرکز اصلی شرکت: به منطقه آزاد چابهار، مجتمع تجاری تیس، واحد شماره 114 انتقال و بدین ترتیب ماده یک اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزادچابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره شرکت مذکور که در تاریخ 21/11/85 تحت شماره 10526 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات و تغییرات ذیل به عمل آمد: 1 ) موضوع شرکت: عبارت صادرات و واردات کالاهای مجاز در ارتباط با موضوع شرکت از قبیل سموم دفع آفات نباتی، کشاورزی و خانگی، محصولات کشاورزی و ماشین آلات و ... به موضوع شرکت الحاق و ماده 2 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. 2 ) سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال به 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید که 100 % آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره 1514 مورخ 12/11/1385 به حساب قرض الحسنه جاری شماره 3292 به نام شرکت فوق، نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار تودیع گردیده است. 3 ) مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم نسرین مبارکی به سمت رییس هییت مدیره، آقای مسعود مبارکی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای جان محمد مبارکی به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب شدند. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور، بهادار، تجاری، بانکی، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ) بازرس شرکت: آقای محمد میرلاشاری به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال تعیین گردید. 5 ) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 24/2/83 و مدارک دیگری که طی نامه شماره 4375/124/83 مورخ 27/2/83 مدیریت خدمات سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار به این اداره واصل گردیده و شعبه شرکت مزبور به آدرس چابهار خیابان حافظ جنب دفتر فنی خراسان تاسیس و تحت شماره 697 مورخ 29/2/83 در این اداره به ثبت رسیده و آقای جان محمد مبارکی فرزند علم به عنوان مدیر شعبه انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/2/83 شرکت مذکور که در تاریخ 26/2/83 تحت شماره 7369 به این واحد ثبتی ارایه شده است. شعبه شرکت به آدرس: شهرستان چابهار ـ خیابان حافظ ـ جنب دفتر فنی خراسان تعیین و آقای جان محمد مبارکی به عنوان مدیرشعبه انتخاب شد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. واحد ثبت شرکتهاومالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی