اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1837

شناسه ملی: 10980023586

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: و حسین ریگی ابراهیمی فرزند هوشنگ به شناسنامه 72 و کد ملی 3719581977 و

کد پستی: 8144647466

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/04:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/7/93 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می گردد. 1 ـ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. ش 103750XXXX111381XXXX رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/13:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/2/93 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می گردد. 1 ـ اصغر ایکدر باصری، فرزند مراد علی، بشناسنامه 214 اصفهان، متولد 1359 ، کد ملی 128428XXXX ، کدپستی 816718XXXX ، عباس عطایی کچویی، فرزند ابراهیم ، بشناسنامه 3279 ، متولد 1365 ، کد ملی 117122XXXX ، کدپستی 849618XXXX ، سید منصور قریشی مدیسه، فرزند سید موسی، بشناسنامه 21 لنجان، متولد 1345 ، کد ملی 117095XXXX ، کدپستی 849618XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ محمد داستانی محمد آبادی، فرزند حسین، بشناسنامه 71 ، متولد 1343 ، کد ملی 117094XXXX ، کدپستی 847713XXXX ، محمد جواد جعفری ارانی، فرزند محمدرضا، متولد 1368 ، بشناسنامه کد ملی 127022XXXX ، کدپستی 847713XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ سید منصور قریشی مدیسه بسمت رییس هییت مدیره و عباس عطایی کچویی بسمت نایب رییس و اصغر ایکدر باصری بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هییت مدیره مدیرعامل و بازرسان نمی باشد. ش 103750XXXX111041XXXX رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 9/9/92 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می گردد: 1 سید حسین عطایی کچویی فرزند سید حسام الدین به شناسنامه 10611 متولد 1358 کد ملی 111010XXXX کدپستی 847713XXXX ، سید حسن عطایی کچویی فرزند سید حسام الدین به شناسنامه 2014 متولد 1360 کد ملی 117071XXXX کدپستی 847711XXXX1 ، نجمه السادات عطایی کچویی فرزند سید حسام الدین به شناسنامه 2098 متولد 1362 کد ملی 117076XXXX کدپستی 847713XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 محمد داستانی فرزند حسین به شناسنامه 71 متولد 1343 کد ملی 117094XXXX کدپستی 847713XXXX ، سید منصور قریشی مدیسه فرزند سید موسی به شناسنامه 21 لنجان متولد 1345 کد ملی 117095XXXX کدپستی 817395XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 4 سید حسن عطایی کچویی به سمت رییس هییت مدیره، نجمه السادات عطایی کچویی به سمت نایب رییس هییت مدیره، سید حسین عطایی کچویی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هییت مدیره و مدیر عامل و بازرسان نمی باشد. ش 103750XXXX110917XXXX رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/21:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/12/91 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می گردد. 1 موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر حسابداران رسمی به شماره ثبت 22018 شناسه ملی 101035XXXX0 به سمت بازرس اصلی و حسین ریگی ابراهیمی فرزند هوشنگ به شناسنامه 72 و کد ملی 371958XXXX و کدپستی 814464XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هییت مدیره مدیر عامل و بازرسان نمی باشد. ش 103750XXXX110708XXXX رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/6/90 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی میگردد: 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان بسمت بازرس اصلی و حسین آقایی جوشقانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی