اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 340

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/05/14:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مورخ 31/2/88 مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره شرکت مسافربری مارال گشت خلخال با مسیولیت محدود تغییرات ذیل در شرکت مزبور به عمل آمد. 1 - ماده 14 اساسنامه شرکت بدین شرح تغییر یافت که هییت مدیره شرکت مرکب از دو نفر عضو خواهد بود. 2 - آقای اسرافیل آزاد روح کلور با واریز مبلغ 000/200/8 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/800 ریال به مبلغ 000/000/9 ریال افزایش داد و همچنین خانم اعظم ربیعی با واریز مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/200 ریال به مبلغ 000/700 ریال افزایش داد. 3 - سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال به مبلغ ده میلیون ریال افزایش یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق تغییر یافت. 4 - آقای اسرافیل آزاد روح کلور و خانم اعظم ربیعی به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - خانم اعظم ربیعی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای اسرافیل آزاد روح کلور به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مورخ 14/5/84 مجمع عمومی فوق العاده و مورخ 15/5/84 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره شرکت مسافربری مارال گشت خلخال با مسیولیت محدود تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 -ماده 14 اساسنامه شرکت بدین شرح تغییر یافت که هییت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. 2 -آقای اسرافیل آزادروح کلور با واریز مبلغ 1600000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 800000 ریال به مبلغ 2400000 ریال افزایش داد ، همچنین خانم اعظم ربیعی با واریز مبلغ 100000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 200000 ریال به مبلغ 300000 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1300000 ریال به مبلغ 3000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه شرکت بشرح فوق تغییر یافت. 3 -آقای اسرافیل آزادروح کلور و خانم اعظم ربیعی و آقای دلاور سیلانی به عنوان اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . 4 -خانم اعظم ربیعی به عنوان رییس هییت مدیره ، آقای دلاور سیلانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای اسرافیل آزادروح کلور به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند . 5 -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . رییس ثبت خلخال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی