اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 470008

شناسه ملی: 10200320841

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: شعبه درتبریز انتهای خیابان حافظ کوی پرورش بن بست شهید بالازاده پلاک 256

کد پستی: 5165887595

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/04:

14,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/12:

14,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شعبه درتبریز انتهای خیابان حافظ کوی پرورش بن بست شهید بالازاده پلاک 256 کدپستی 516588XXXX و مدیر شعبه آقای حمید خدادادی نوبر به شماره ملی 155271XXXX تعیین گردید پ 940713XXXX82149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/18:

به موجب نامه شماره1820/28,104 مورخ17/12/93 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آذر بایجان شرقی و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/11/93 مرکز اصلی شرکت عمران ابتکار سهند بامسئولیت محدود به نشانی تهران خ ستار خان پاتریس لومومبا نبش خ ترکان 3پ 50 کدپستی 147763XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران تحت شماره 470008 به ثبت رسیده است. پ940118XXXX16881 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی: تهران خیابان ستارخان خیابان پاتریس لومومبا نبش خیابان ترکان 3 پلاک 50 کد پستی 147763XXXX انتقال یافت در نتیجه ماده 3 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 931202XXXX08265 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا و هییت مدیره مورخ 04/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فرح شایان و آقای حمید خدادادی نوبر. 3 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فرح شایان به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید خدادادی نوبر به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید خدادادی نوبر به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 آقای یاشار اسلامیان با دریافت مبلغ 000/800/2 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/14 ریال بمبلغ 000/200/11 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 05/10/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 001010XXXX116436XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/9/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ خانم فرح شایان با پرداخت مبلغ 000/800 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/800/2 ریال افزایش داد. آقای یاشار اسلامیان به شماره ملی 137932XXXX به شماره شناسنامه 2929 تاریخ تولد 11/9/1359 فرزند علی اکبر با پرداخت مبلغ 000/800/2 ریال به صندوق شرکت،در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای حمیدخدادادی نوبر با پرداخت مبلغ 000/400 ریال به صندوق شرکت،سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/400/8 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/14 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/9/1392 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یاشار اسلامیان و خانم فرح شایان و آقای حمید خدادادی نوبر تا تاریخ 12/9/1392 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فرح شایان به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای یاشار اسلامیان به سمت رییس هییت مدیره وآقای حمید خدادادی نوبر به سمت عضو هییت مدیره وآقای حمید خدادادی نوبر به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته،برات و قراردادها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 10/10/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید وامضاقرارگرفت. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی