اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6593

شناسه ملی: 10800093783

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم طیبه نجارزاده تازیانی به شماره ملی 339235XXXX به عنوان مدیرعامل(خارج ازاعضا هییت مدیره) آقای احمد آب روشن به شماره ملی 339227XXXX به عنوان رییس هییت مدیره آقای غلام بیدخت به شماره ملی 554963XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای عیسی بیدخت به شماره ملی 339100XXXX به عنوان عضو هییت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970723XXXX48471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای احمد آب روشن به شماره ملی 339227XXXX آقای غلام بیدخت به شماره ملی 554963XXXX آقای عیسی بیدخت به شماره ملی 339100XXXX ـ آقای حسن آب روشن به شماره ملی 339118XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین محتشمی به شماره ملی 339081XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال ملی انتخاب شدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970714XXXX68878 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای احمد آب روشن به شماره ملی 339227XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم طیبه نجارزاده تازیانی به شماره ملی 339235XXXX به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا هییت مدیره) آقای غلام بیدخت به شماره ملی 554096XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عیسی بیدخت به شماره ملی 339100XXXX به سمت عضو هییت مدیره - کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد. ش 950421XXXX96973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: احمد آب روشن به شماره ملی 339227XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره غلام بیدخت به کد ملی 554963XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره عیسی بیدخت به کد ملی 339100XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941206XXXX41280 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: احمد آب روشن بشماره ملی 339227XXXX غلام بیدخت بشماره ملی 554963XXXX عیسی بیدخت بشماره ملی 339100XXXX ـ حسن آب روشن بشماره ملی 339118XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین محتشمی بشماره ملی 339081XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 941206XXXX32307 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/04:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 2/9/92 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده. 1 احمد آبروشن به سمت رییس هییت مدیره غلام بیدخت به سمت نایب رییس هییت مدیره و عیسی بیدخت به سمت عضو هییت مدیره طیبه نجار زاده تازیانی خارج از شرکت به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 حسن آبروشن و محمد پژمایه به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. 3 روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 صورتهای مالی سال 91 مورد تصویب قرار گرفت. ش 867590XXXX112971XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/24:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/91 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده: 1 بموجب گواهی شماره 575 مورخ 19/12/91 بانک سپه شعبه بلال بندرعباس تمامی مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال سرمایه در تعهد شرکت از طرف کلیه سهامداران بحساب شرکت واریز گردیده است. 2 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به یکهزار و دویست و پنجاه سهم ده هزار ریالی با نام از طریق بالا بردن ارزش اسمی از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره 575 مورخ 19/12/91 بانک سپه شعبه بلال بندرعباس بحسا به شماره 193480XXXX904 بنام شرکت واریز گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیده است. ش 867590XXXX112380XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/29:

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 22/6/90 تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده. 1 احمد آبروشن به سمت رییس هییت مدیره، غلام بیدخت به سمت نایب رییس هییت مدیره و عیسی بیدخت به سمت عضو هییت مدیره و آقای شهرام بیغوله خارج از شرکت به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 محمد پژمایه و حسن آبروشن به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی