اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1012

شناسه ملی: 10980285286

تاریخ ثبت: 1390/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/05/02

کد پستی: 1516646111

آدرس: خوزستان شادگان کیلومتر 10 جاده سربندر آبادان جنب طرح فولاد شادگان کدپستی 78484 64331 آدرس شعبه تهران میدان آرژانتین خ الوند کوچه 31 پلاک 22 طبقه 3

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/31:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده مورخ 05/04/139291 و 06/04/1392 شرکت تغییرات ذیل در شرکت مزبور ایجاد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت لذا بدین نحو ماده 13 اساسنامه و بدین نحو اصلاح می گردد. 2 شرکت السا گروه نمایندگی آقای حمیدرضا طاهری زاده مروست به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سعید ریوفی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت السا پخش به نمایندگی آقای حبیب الله حق بین به سمت عضو هییت مدیره و آقای حبیب الله حق بین به سمت مدیر عامل شرکت برای دو سال تعیین گردیدند. 3 کلیه اوراق مالی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضای مدیر عامل یا هریک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 1679543 اداره ثبت اسناد شادگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ 22/4/91 شرکت تغییرات در شرکت مزبور ایجاد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر یوسف بیگی بسمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به سال مالی 1390 مورد تصویب قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 16/7/90 شرکت تغییرات ذیل در شرکت مزبور ایجاد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار آگهی میگردد. 1 ـ آقای حبیب اله حق بین بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هییت مدیره انتخاب گردید. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره با یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک شادگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/07/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید ریوفی به شماره ملی 005119XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجتبی امینی کرهرودی به شماره ملی 004430XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حبیب اله حق بین به شماره ملی 186103XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت السا گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا طاهری زاده مروست به سمت رییس هییت مدیره و شرکت دهکده تجارت فولاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمد زمانی استکی به سمت عضو هییت مدیره و شرکت بام تجارت فولاد با مسیولیت محدود با نمایندگی آقای حبیب اله حق بین به سمت عضو هییت مدیره و آقای حبیب اله حق بین به شماره ملی 186103XXXX به سمت مدیر عامل تا تاریخ 02/05/1392/2 کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 22/08/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 3931 مورخ 2/5/1390 اداره ثبت اسناد و املاک شادگان، و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 2/5/1390 شعبه شرکت نورد فولاد شادگان سهامی خاص به شماره 1012 واحد ثبتی شادگان، به نشانی استان تهران ـ تهران م آرژانتین خ الوند کوچه 31 ط 3 پ 22 کدپستی 151664XXXX تاسیس گردیده است که در این اداره تحت شماره 412260 به ثبت رسیده و در تاریخ 25/5/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/5/1390 تحت شماره 1012 و شناسه ملی 109802XXXX6 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت عموم بشرح ذیل آگهی میگردد. 1 ـ نام شرکت: نورد فولاد شادگان (سهامی خاص) 2 ـ موضوع شرکت: تولید و تبدیل و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده کلیه کالاهای مجاز علی الخصوص فولاد و سایر فلزات، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف ذوب آهن و سایر فلزات طراحی و ساخت کارخانجات صنعتی و اقدام بازرگانی جهت خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز علی الخصوص فولاد و سایر فلزات و اقدام به ارایه و صادرات خدمات مهندسی و مدیریت و انعقاد کلیه قراردادهای مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ایجاد سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات داخلی و خارجی، اقدام به اخذ وام و تسهیلات در کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها و نهادها و وزارتخانه های دولتی و عضویت از سازمانها و مجامع تخصصی در داخل یا خارج از کشور و همکاری با آنان در زمینه موضوع فعالیت شرکت و سایر اقدام هایی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم باموضوع شرکت مرتبط باشد. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ بیست ملیارد منقسم به 000/200 سهم یکصدهزار ریالی که 7XXXXXXXX0 ریال آن از طرف سهامداران در حسابه شماره 109009XXXX نزد بانک تجارت شعبه مرکزی شادگان واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: خوزستان شادگان ـ کیلومتر 10 جاده سربندر آبادان جنب طرح فولاد شادگان کدپستی 78484 ـ 64331 آدرس شعبه: تهران ـ میدان آرژانتین خ الوند کوچه 31 پلاک 22 طبقه 3 کدپستی 151664XXXX 5 ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 6 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه 7 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: خانم زهرا طلایی مدیرعامل خارج از سهامداران و آقای حمیدرضا طاهری زاده مروست رییس هییت مدیره و آقای سعید ریوفی نایب رییس هییت مدیره و آقایان مجتبی امینی کرهرودی و حبیب اله حق بین و علی محمد زمانی استکی اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 ـ حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار باامضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره بامهر شرکت معتبر است. 9 ـ بازرسین عبارتند از: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر یوسف بیگی به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 10 ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی و تصمیمات تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شادگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی