اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 422568

شناسه ملی: 10320741880

تاریخ ثبت: 1390/12/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: تصفیه تهران تهرانسر بلوار اصلی ک 20 پ 23 ساختمان ونوس

کد پستی: 1388653895

تاریخ تاسیس: 1390/12/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای علیرضا شهبازی کد ملی به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران تهرانسر بلوار اصلی ک 20 پ 23 (ساختمان ونوس) کدپستی 138865XXXX می باشد. پ 980320XXXX13321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/12/1390 تحت شماره 422568 و شناسه ملی 103207XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره ـ طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی ـ راه و ساختمان و ابنیه ـ ساختمان سازی از پی تا کلید ـ جاده سازی ـ خاکبرداری ـ روشنایی معابر ـ جدول کشی ـ خدمات شهری ـ اجرای پروژه های تاسیساتی و برق ـ پست های برق ـ تاسیسات الکتریکال ـ تاسیسات مکانیکال ـ برق صنعتی ـ سیم کشی برق ساختمان تجهیزات ـ توزیع و انتقال نیرو ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات و ادوات لوازم برقی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات ـ انقعاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی اعتباری.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم خزانه ـ ک شهید مردانه ـ پ 19 ـ ط سوم ـ کدپستی 183573XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی 153029XXXX بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی