اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/12/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/12/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/13:

خلاصه اساسنامه اظهارنامه شرکت خدماتی تاسیس اتی روژان جوانرود ( سهامی خاص) که در تاریخ 4/12/84 تحت شماره 245 در دفتر داخلی ثبت شرکتهای جوانرود به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - نام شرکت: خدماتی تاسیس اتی روژان جوانرود، سهامی خاص 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: جوانرود، میدان بسیج، کوی زنبق 2 4 - موضوع شرکت: 1 - انجام خدمات گازرسانی، لوله کشی واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، صنعتی و انجام کلیه پیمانکاریهای شرکت گاز از جمله طرح توسعه گاز فشار قوی، امدادگاز، نصب کنتور و... 2 - انجام خدمات مخابراتی، نگهداری، توسعه و کابل کشی، مفصل بندی، تیرگذاری، نصب دکلهای مخابراتی، گراند انجام خدمات امور مشترکین، ابونمان 3 - کلیه امور خدماتی، تنظیف، حسابداری، اداری و سایر پیمانکاری های بخشهای مشترکین دولتی و غیردولتی که در رابطه با اهداف شرکتها باشد. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که سی و پنج درصد آن نقداً طی گواهی 65118350 - 25/11/84 بانک تجارت جوانرود به حساب جاری 183508XXXX واریز و باقیمانده در تعهد پرداخت سهامداران است. 6 - آقایان شهرام امامی و هوشیار محمودی و خانم روژین اعظمی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 7 - آقایان امین سلیمی و کوهزاد امامی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 8 - مدیران و اشخاصیکه حق امضا دارند: شهرام امامی به عنوان رییس هییت مدیره، مدیر عامل و هوشیار محمودی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و روژین اعظمی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بانکی با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و سایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کفیل رییس ثبت شهرستان جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی