اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10360053007

تاریخ ثبت: 1389/04/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/04/28

آدرس: 13 استان خراسان جنوبی شهر بیرجند خ توحید نبش توحید 13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/28:

شرکت فوق در تاریخ 28/4/89 تحت شماره 3874 و شناسه ملی 103600XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 28/4/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار بیرجند امروز آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات نظافتی و پشتیبانی که نظافتی از قبیل نظافت کلیه اماکن اعم از مسکونی و اداره ها و صنعتی و بهداشتی و آموزشی و سایر اماکن و پشتیبانی از قبیل انجام امور دفتری و بایگانی و ماشین نویسی و تایپ و تکثیر و سرویس دهی به سلفها و رستورانها و تلفنچی و پیش خدمت و تامین نیروی انسانی اعم از کارگر ساده و متخصص برای شرکت و نگهداری و ایجاد فضای سبز کلیه ارگانها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی و نگهداری اماکن و تاسیس ات کلیه ارگانها و نهادها اعم از دولتی و خصوصی و تهیه سرویس ایاب و ذهاب برای کلیه ارگانها و نهادها و تهیه و طبخ غذا و اخذ هر گونه وام و تسهیلات از منابع مالی اعم از خصوصی و دولتی و شرکت در کلیه مناقصات و تهیه لوازم مورد نیاز در رابطه با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند خ توحید، نبش توحید 13 ، پلاک 123/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکهزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یکهزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2305 مورخ 16/4/89 نزد بانک ملی شعبه بیرجند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای امین زینلی فرد به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمدولی زینلی فرد به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم فاطمه رضایی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای محمدولی زینلی فرد به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره باامضا آقای محمدولی زینلی فرد ( مدیر عامل ) و آقای امین زینلی فرد (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم مریم معظم فرد به عنوان بازرس اصلی 28 خانم سیمین وحیدی مقدم به عنوان بازرس علی البدل رییس ثبت بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی