اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/26:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 23/10/85 شرکت فوق الذکر 1 - اعضا هییت مدیره فعلی شرکت و دارندگان حق امضا مجاز برای مدت دو سال دیگر در سمتهای خود ابقا شدند. 2 - آقای عبدالرحیم سعیدی به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد سعیدی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی