اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4865

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/12:

به موجب نامه شماره 2/25187 مورخ 02/08/1390 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/1390 مرکز اصلی شرکت سازه گستر پرگاس سهامی خاص به شماره ثبت 4865 واحد ثبتی کرج به نشانی استان تهران شهریار شهرک اداری ساختمان حمایت از زندانیان طبقه سوم انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 3292 به ثبت رسیده و در تاریخ 12/08/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تصمیمات شرکت سازه گستر پرگاس (سهامیخاص) ثبت شده به شماره4865 طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوقالعاده مورخ1/7/90 شرکت مزبور که در مورخ12/7/90 واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ شد: 1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1389 بتصویب رسید. 2ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 3ـ آقای سعید شیخی بسمت بازرس اصلی و خانم زهره چهارراهی بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4ـ اعضای هیاتمدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حبیب بیات، محمد شیخی، احمد بیات، یحیی بیات 5ـ بموجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ1/7/90 آقایان حبیب بیات به سمت رئیس هیئتمدیره و محمد شیخی به سمت نائب رئیس هیاتمدیره و حبیب بیات به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. 6ـ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی