اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 47821

شناسه ملی: 10380643136

تاریخ ثبت: 1392/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/11

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد احمدآباد کلاهدوز 7

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

شرکت فوق در تاریخ 11/2/92 تحت شماره 47821 و شناسه ملی 103806XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/2/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار شهرآرا آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خدمات مهندسی کامپیوتر شامل نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری نصب و راه اندازی سیستم های مکانیزه نصب و راه اندازی سیستم های مداربسته واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکها جهت شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد احمدآباد کلاهدوز 7 پلاک 5/3 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 41/205 مورخ 17/11/91 نزد بانک ملت شعبه بلوار هاشمیه پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سپهر حسن پوریوسفی طوسی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای امید نجارزاده طرقبه به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم ستاره ذکاوت به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای سپهر حسن پوریوسفی طوسی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای علی اکبر عرب پور به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای آرمین سیرنگ به عنوان بازرس علی البدل. ش 1668676 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

شرکت فوق در تاریخ 11/2/92 تحت شماره 47821 و شناسه ملی 103806XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/2/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار شهرآرا آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: خدمات مهندسی کامپیوتر شامل نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری نصب و راه اندازی سیستم های مکانیزه نصب و راه اندازی سیستم های مداربسته واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکها جهت شرکت 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد احمدآباد کلاهدوز 7 پلاک 5/3 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 41/205 مورخ 17/11/91 نزد بانک ملت شعبه بلوار هاشمیه پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سپهر حسن پوریوسفی طوسی به سمت رییس هییتمدیره. 25 آقای امید نجارزاده طرقبه به سمت نایب رییس هییتمدیره. 35 خانم ستاره ذکاوت به سمت عضو هییتمدیره. 45 آقای سپهر حسن پوریوسفی طوسی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علیالبدل: 18 آقای علی اکبر عرب پور به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای آرمین سیرنگ به عنوان بازرس علیالبدل. ش 1667552 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/22:

پیرو آگهی شماره 351 پ 102/92 مورخه 11/2/1392 در خصوص شرکت تجارت سازان ایرانیان پیشرو به شماره ثبت 47821 و شناسه ملی 103806XXXX6 بند 5 مدیران شرکت پسوند نام نام خانوادگی خانم ستاره ذکاوت جواز از قلم افتاده که بدین ترتیب اصلاح میگردد. ش 1668681 کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/22:

پیرو آگهی شماره 351 پ 102/92 مورخه 11/2/1392 در خصوص شرکت تجارت سازان ایرانیان پیشرو به شماره ثبت 47821 و شناسه ملی 103806XXXX6 بند 5 مدیران شرکت پسوند نام خانوادگی خانم ستاره ذکاوت جو از قلم افتاده که بدین ترتیب اصلاح میگردد. ش 1667521 کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی