اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 338

شناسه ملی: 10100051943

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/27:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/2/92 شرکت مزبور که در مورخ 13/3/92 واصل گردیده: 1 آقای منوچهر آموزنده به عنوان بازرس اصلی، آقای فریدون پور احمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 اعضای هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسعود روشن ضمیر با کد ملی 004037XXXX ، علی رضا روشن ضمیر با کد ملی 045281XXXX خانم مونا روشن ضمیر با کد ملی 045123XXXX 3 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/2/92 آقای مسعود روشن ضمیر به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای علی رضا روشن ضمیر به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره بامضای آقای مسعود روشن ضمیر ( مدیر عامل ) همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر است. ش 201650XXXX118456XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 17/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 1/4/91 واصل گردیده: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/90 بتصویب رسید. 2 ـ آقای منوچهر آموزنده با کد ملی 443006XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای فریدون پور احمدی با کد ملی 267903XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسعود روشن ضمیر با کد ملی 004037XXXX علی رضا روشن ضمیر با کد ملی 045281XXXX مونا روشن ضمیر با کد ملی 045123XXXX . 4 ـ بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 17/3/91 آقایان مسعود روشن ضمیر بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و علی رضا روشن ضمیر بسمت نایب رییس هییت مدیره و مونا روشن ضمیر بسمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضا آقای مسعود روشن ضمیر مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/23:

آگهی تصمیمات شرکت ایران روشن ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 338 طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/3/89 شرکت مزبور در تاریخ 15/4/89 واصل گردیده: 1 آقای منوچهر آموزنده به سمت بازرس اصلی و آقای فریدون پوراحمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسعود روشن ضمیر، علی رضا روشن ضمیر، خانم مونا روشن ضمیر 5 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/3/89 آقایان مسعود روشن ضمیر به سمت رییس هییت مدیره و علی رضا روشن ضمیر به سمت نایب رییس هییت مدیره و مسعود روشن ضمیر به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضا آقای مسعود روشن ضمیر ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 21/4/85 شرکت ایران روشن سهامی خاص ثبت شده به شماره 338 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان مسعود روشن ضمیر، علیرضا روشن ضمیر، خانم مونا روشن ضمیر به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقای دکتر منوچهر آموزنده به سمت بازرس اصلی و آقای فریدون پوراحمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 آقای مسعود روشن ضمیر به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، آقای علیرضا روشن ضمیر به سمت نایب رییس هییت مدیره ، خانم مونا روشن ضمیر به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات با امضای آقای مسعود روشن ضمیر ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 21/4/84 در شرکت ایران روشن سهامی خاص به شماره ثبت 338 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 ترازنامه سود و زیان سال 83 مورد تصویب قرار گرفت. 2 آقایان مسعود روشن ضمیر و علی رضا روشن ضمیر و خانم مونا روشن ضمیر به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 آقای منوچهر آموزنده به سمت بازرس اصلی و فریدون پوراحمدی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 آقایان مسعود روشن ضمیر به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و علی رضا روشن ضمیر به سمت نایب رییس هییت مدیره، مونا روشن ضمیر به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5 امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضا آقای مسعود روشن ضمیر مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی