اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320270313

تاریخ ثبت: 1389/03/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/24:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/25:

شرکت فوق در تاریخ 24/3/89 تحت شماره 377880 و شناسه ملی 103202XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/3/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور ورزشی از جمله ایجاد باشگاههای ورزشی و کلاسهای تخصصی ورزشی برگزاری مسابقات ورزشی ساخت و ساز و تجهیز اماکن ورزشی خرید و فروش و تولید و صادرات و واردات لوازم و تجهیزات ورزشی ایجاد شعب در تمامی نقاط کشور و خارج از کشور دریافت و اعطای نمایندگی از باشگاههای خارجی و یا به آنها به طور کلی تمامی فعالیتهای مرتبط با امور ورزشی.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران شریعتی دوراهی قلهک جنب بیمارستان ایرانمهر بن بست افسر ساختمان لادن ط 2 واحد 5 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 352210199 مورخ 22/3/89 نزد بانک تجارت شعبه برج آسمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای همایون بلورفروشها به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم نوشین ثابت وند به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم لیلی رسولی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای بابک محمدی سیرت به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای بابک محمدی سیرت به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای حسین ملایریان به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم زهرا فاضلی پور به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی