اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 790

شناسه ملی: 10420108575

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/8/88 شرکت فوق که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 تعداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت در نتیجه ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. 2 آقایان حبیب قنواتی به سمت مدیر عامل مسعود قنواتی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مریم دعاوی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا آقای حبیب قنواتی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقایان علی مومنی و محمد مومنی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی