اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7611

شناسه ملی: 14007651548

تاریخ ثبت: 1397/03/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی دهستان پایین خیابان لیتکوه آبادی تجن جارعلیا خیابان فجر 42 خیابان اصلی پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 4617143810

تاریخ تاسیس: 1397/03/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 محل شرکت در واحد ثبتی آمل به آدرس استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی دهستان پایین خیابان لیتکوه آبادی تجن جارعلیا خیابان فجر 42 خیابان اصلی پلاک 0 طبقه همکف کدپستی 461714XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980308XXXX30314 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی پارسه تجارت اطمینان آمل درتاریخ 23/03/1397 به شماره ثبت 7611 به شناسه ملی 140076XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: توزیع کالاهای خانگی و کالای مجاز بازرگانی، برون سپاری، صادرات و واردات، شرکت در نمایشگاه ها، شرکت در مزایده ها و مناقصات، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، انجام کلیه فعالیت های مربوط به موضوع شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ بخش مرکزی ـ شهر آمل ـ فضل الله نوری ـ کوچه ((اسماعیل آبرود)) ـ کوچه ((باقر حسین زاده)) ـ پلاک 5 ـ طبقه اول ـ کدپستی 461694XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 124 مورخ 19/03/1397 نزد بانک سپه شعبه بازار با کد 754 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای سعید شاکری نیا به شماره ملی 213016XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای آقابزرگ شاکری نیا به شماره ملی 214225XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای نورالله شاکری نیا به شماره ملی 214233XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد شاکری نیا به شماره ملی 214261XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآوربانکی وعقود و قراردادها باامضا رییس هییت مدیره ومدیرعامل ومهرشرکت وسایرنامه های اداری باامضا رییس هییت مدیره یا یکی ازاعضای هییت مدیره ومهرشرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مهسا چمن پیرا به شماره ملی 213048XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سهیلا رحمانی به شماره ملی 214327XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970323XXXX10726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی