اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 206598

شناسه ملی: 10102482146

تاریخ ثبت: 1382/05/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 1474643687

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله جنت آباد جنوبی خیابان شهید حمید رضا بهمنی نژاد خیابان 35 متری کبیری زاده لاله غربی پلاک 74 طبقه پنجم واحد شرقی

تاریخ تاسیس: 1382/05/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/05/07:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جنت آباد جنوبی ـ خیابان شهید حمید رضا بهمنی نژاد ـ خیابان 35 متری کبیری زاده (لاله غربی) ـ پلاک ـ 74 ـ طبقه پنجم ـ واحد شرقی کدپستی 147464XXXX تغییر یافت پ 970714XXXX01334 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/3/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/96 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی 101004XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز حسابداران رسمی شناسه ملی 101001XXXX8 به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین گردیدند شرکت صنایع خودروسازی کرمان شناسه ملی 106300XXXX0 شرکت کرمان موتور شناسه ملی 101015XXXX4 شرکت خودروسازان بم شناسه ملی 101024XXXX5 پ 970523XXXX79679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مازیار شوندی کد ملی 006896XXXX به نمایندگی از شرکت خودروسازان بم به شناسه ملی 101024XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای آیدین خوردوستان کد ملی 005476XXXX به نمایندگی از شرکت کرمان موتور به شناسه ملی 101015XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای جواد حقیقت منفرد دارای کد ملی 003392XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی کرمان به شناسه ملی 106300XXXX0 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته وبرات وقراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره به همراه مهرشرکت,و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای دیگرهییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل باامضای منفرد رییس هییت مدیره یا عضو دیگر هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ 970523XXXX65619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 30 12 1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی 101004XXXX0 به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران شناسه ملی 101003XXXX0 بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ 960604XXXX61488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مازیار شوندی کد ملی 006896XXXX به نمایندگی از شرکت خودروسازان بم (سهامی خاص) شناسه ملی 101024XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره آیدین خوردوستان کد ملی 005476XXXX به نمایندگی از شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) شناسه ملی 101015XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره و جواد حقیقت منفرد کد ملی 003392XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی 106300XXXX0 بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته و برات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره به همراه مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای دیگرهییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل باامضای منفرد رییس هییت مدیره یا عضو دیگر هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ 960531XXXX06530 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 21000 میلیون ریال به مبلغ 51XXXXXXXX0 ریال منقسم به 51000000 سهم بانام، به ارزش هر سهم 1000 ریال که تماماً از محل سود انباشته پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ 950506XXXX22283 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خودروسازی کرمان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی 106300XXXX0 شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) دارای شناسه ملی 101015XXXX4 شرکت خودروسازان بم(سهامی خاص)دارای شناسه ملی 101024XXXX5 پ 950305XXXX20206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای مهدی عسگریان به کد ملی 005841XXXX به عنوان نماینده شرکت صنایع خودروسازی کرمان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی 106300XXXX0 بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره. آقای آیدین خوردوستان دارای کد ملی 005476XXXX به عنوان نماینده شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)دارای شناسه ملی 101015XXXX4 بسمت رییس هییت مدیره. آقای مازیارشوندی دارای کد ملی 006896XXXX به عنوان نماینده شرکت خودروسازان بم (سهامی خاص) دارای شناسه ملی 101024XXXX5 بسمت نایب رییس هییت مدیره. امضای کلیه اوراق تعهدآورواسناد بهادارواسنادبانکی وقراردادها واوراق مالی از قبیل چک، سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل ویکی ازاعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل و با امضای متفق دو نفرازاعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد وکلیه اسناد و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضای منفرد رییس هییت مدیره یا عضو دیگرهییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 950305XXXX48539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/93 به تصویب رسید موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان دارای شناسه ملی 101040XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی 101006XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ 940726XXXX02872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آیدین خوردوستان دارای کد ملی 005476XXXX با نمایندگی از جانب شرکت کرمان موتور دارای شناسه ملی 101015XXXX4 به عنوان رییس هییت مدیره و بابک ترقی دارای کد ملی 005463XXXX با نمایندگی ازجانب شرکت خودروسازان راین دارای شناسه ملی 101024XXXX6 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مهدی عسگریان دارای کد ملی 005841XXXX با نمایندگی از جانب صنایع خودروسازی کرمان دارای شناسه ملی 106300XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاکلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته وبرات وقراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره به همراه مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای هییت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل باامضای یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ 940528XXXX46728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی عسگریان به کد ملی 005841XXXX به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی کرمان به شناسه ملی 106300XXXX0 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای آیدین خوردوستان به کد ملی 005476XXXX به نمایندگی از شرکت کرمان موتور به شناسه ملی 101015XXXX4 به سمت رییس هییت مدیره آقای سید جواد یسن پور به کد ملی 287184XXXX به نمایندگی از شرکت خودروسازان راین به شناسه ملی 101024XXXX6 به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. امضاکلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته وبرات وقراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای منفرد رییس هییت مدیره یا عضو دیگر هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ 931202XXXX62758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی 1392 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان ثبت شده به شناسه ملی 101040XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر پارسایی به کد ملی 049235XXXX0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت کرمان موتور به شناسه ملی 101015XXXX4 شرکت خودروسازان راین به شناسه ملی 101024XXXX6 شرکت صنایع خودروساز ی کرمان به شناسه ملی 106300XXXX0 پ 931202XXXX16635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان ثبت شده به شناسه ملی 101040XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی سجادی با کد ملی 209179XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 1755160 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/22:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/91 شرکت مزبور که در تاریخ 22/12/91 واصل گردید: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان به شناسه ملی 101040XXXX0 به سمت بازرس اصلی و محمدتقی سجادی به کد ملی 209179XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 1653002 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 4/12/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه آباتراز ارقام به سمت بازرس اصلی و حسین عسگریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صنایع خودروسازی کرمان ـ مهدی اکبر ـ علی تقی خانی . به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/4/88 علی علمی به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی کرمان به سمت رییس هییت مدیره و مهدی اکبر به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی تقی خانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/5/87 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به 000/000/000/21 ریال منقسم به 000/000/21 سهم 1000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 11/9/87 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/4/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان علی علمی به نمایندگی از شرکت خودروسازی کرمان به سمت رییس هییت مدیره و علی تقی خانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مهدی اکبری به سمت نایب رییس هییت مدیره تا پایان تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 25/6/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. آقای حسین عسگریان بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی پسران افشاریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 15/4/84 واصل گردید: آقای حسین عسگریان بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی پسران افشاریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. 1 ـ شرکت صنایع خودرو سازی کرمان به نمایندگی آقای مراد مجلسی کوپایی ـ آقای علی تقی خانی ـ آقای مهدی اکبر ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/4/84 آقایان مراد مجلسی کوپایی بسمت رییس هییت مدیره و علی تقی خانی بسمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی اکبر بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/1/84 آقای مراد مجلسی کوپایی به عنوان نماینده شرکت خودروسازی کرمان به عنوان عضو و رییس هییت مدیره و علی تقی خانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی اکبر به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 7/5/82 تحت شماره 206598 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/5/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طراحی‚ تکوین‚ ساخت و تولید قطعات و مجموعه های صنعتی بویژه در زمینه صنایع خودروسازی‚ انجام و ارایه خدمات طراحی و مهندسی و ایجاد و اجرای برنامه های طراحی و مهندسی از طریق استفاده از موضوعات مذکور در توسعه و تجهیز صنایع خودروسازی قطعات خودرو و سایر صنایع مشابه طبق ماده 3 اساسنامه 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: تهران کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج بلوار ارگ ساختمان صدق 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی که تعداد یک سهم ممتاز و تعداد 999/999 سهم بانام که تماما آن طی گواهی شماره 276 مورخ 24/3/82 بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: شرکت صنایع خودروسازی کرمان به نمایندگی آقای بیوک علیمرادلو به سمت رییس هییت مدیره و شرکت مهندسین مشاور مناطق آزاد به نمایندگی آقای علی تقی خانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت خودروسازان راین به نمایندگی آقای مهدی اکبر به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین عسگریان به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی پسران افشاریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی