اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 951

شناسه ملی: 14004609610

تاریخ ثبت: 1393/09/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/09/18

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضا هییت مدیره عبارتند از: سجاد ملکی نژاد مومنی به شماره ملی 418987XXXX سجاد فلاح به شماره ملی 418002XXXX کرم حسین حسنوند بشماره ملی 418890XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.. سمت اعضا هییت مدیره عبارتند از: سجاد فلاح به کد ملی 418002XXXX به سمت رییس هییت مدیره کرم حسین حسنوند به کد ملی 418890XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) سجاد ملکی نژاد مومنی به شماره ملی 418987XXXX به سمت عضو هییت مدیره سجاد ملکی نژاد مومنی به شماره ملی 418987XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی نظیر چک و سفته و برات وغیره باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950126XXXX35352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. سجاد ملکی نژاد مومنی به شماره ملی 418987XXXX دارنده 800000 ریال سهم الشرکه،به موجب سند صلح شماره 8047 مورخه 13/12/1394 دفترخانه اسناد رسمی شماره 10 سلسله، 100000 ریال سهم الشرکه خود را به سجاد فلاح بشماره ملی 418002XXXX واگذار نمود. رضا فولادوند به شماره ملی 418010XXXX دارنده 200000 ریال سهم الشرکه،به موجب سند صلح شماره 8046 مورخه 13/12/1394 دفترخانه اسناد رسمی شماره 10 سلسله،کلیه سهم الشرکه خود را به سجاد فلاح بشماره ملی 418002XXXX واگذار نمود و از ردیف شرکا خارج گردید. درنتیجه شرکا جدید عبارتند از: سجاد ملکی نژاد مومنی دارنده 700000 ریال سهم الشرکه و سجاد فلاح دارنده 300000 ریال سهم الشرکه.. بند زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: پارکینگ، فضای سبز، سلف سرویس مدارس و دانشگاهها و بیمارستانها، تهیه و طبخ غذا و آشپزخانه، چاپ و تکثیر، ترزیقات و پانسمان. کلیه موارد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع و ادارات ذیربط. ش 950126XXXX51696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/18:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت آریا طب سلسله (با مسیولیت محدود) که در تاریخ 18/09/1393 به شناسه ثبت 951 و شناسه ملی 140046XXXX0 در دفتر ثبت شرکتهای سلسله به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر تکمیل گردیده است و مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ نام شرکت: آریا طب سلسله (با مسیولیت محدود). 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: لرستان الشتر خیابان کاشانی جنب حمام قدیم شهرداری کوچه شهید صیدمحمد برخه. 4 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه تزریقات و پانسمان و همچنین کلیه امور بهداشتی و درمانی قابل واگذاری به بخش خصوصی. 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که نقدا نزد مدیرعامل شرکت می باشد. 6 ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای سجاد ملکی نژاد مومنی 418987XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا فولادوند شم 418010XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب و مقرر شد کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و بانکی و چک و سفته و برات و سایر نامه ها با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: آقای سجاد ملکی نژاد دارای 80 % درصد سهام و آقای رضا فولادوند دارای 20 % درصد سهام شرکت می باشند. 8 ـ بازرس شرکت: آقای مهدی ندری فرزند سیدرضا ش ملی 418983XXXX به عنوان بازرس شرکت انتخاب گردید. ش 767810XXXX111081XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی