اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 2128

شناسه ملی: 10530146867

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/03/1397 و نامه شماره 46898/97 مورخ 23/03/1397 اداره تعاون کار ور فاه اجتماعی شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - صورتهای مالی عملکردی تعاونی تا پایان روز 1397/2/31 مورد تصویب قرار گرفت 2 - آقای عباس باقری 252962XXXX و خانم منیره باغبان 237184XXXX و خانم زهرا اشرف پور 255953XXXX عضویت برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هییت تصفیه انتخاب شدند ش 970403XXXX71976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 05/03/1397 و نامه شماره 46898/97 مورخ 23/03/1397 اداره تعاون کار ور فاه اجتماعی شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - عباس باقری مدیر هییت تصفیه منیره باغبان بری عضو هییت تصفیه زهرا اشرف پور به سمت عضو هییت تصفیه انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا عباس باقری.( مدیر هییت تصفیه)و زهرا اشرف پور عضو هییت تصفیه و مهر هییت تصفیه شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضا عباس باقری مدیر هییت تصفیه و مهر هییت تصفیه شرکت معتبر می باشد. ش 970403XXXX14829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1397 و نامه شماره 46904/97 مورخ 23/03/1397 اداره تعاون کار ور فاه اجتماعی شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید. 2 - آدرس هییت تصفیه استان فارس ـ شهرستان شیراز بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ راهنمایی ـ کوچه 1 تختی ـ خیابان تختی ـ پلاک صفر طبقه همکف ـ(بیمارستان علوی) 713688XXXX9 ش 970403XXXX69397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی