اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 9354

شناسه ملی: 10100390555

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 1146976163

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران چهارراه خانقاه کوچه صفی بن بست سپیده پلاک 4 طبقه اول

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 و مجوز شماره 98349839/6118/516/1/02/03/02/1714 مورخه 02/04/98 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دارایی موسسه از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 19XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 980509XXXX49284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/09:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 07/02/1398 و مجوز شماره 98349839/6118/516/1/02/03/02/1714 مورخه 02/04/98 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا اصلی هییت مدیره (خزانه دار و مدیرعامل) و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی موسسه انتخاب شد. آقای حمید صادق قاسمی به شماره ملی 005091XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - آقای محمد عبدالصمدی به شماره ملی 004314XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - آقای سید حسن نواب کاشانی به شماره ملی 003961XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - آقای سیروس غرقی به شماره ملی 489847XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - آقای محمدحسین رضایی به شماره ملی 128857XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - آقای عیسی نعمتی به شماره ملی 428460XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره - آقای امین بهرامی به شماره ملی 184157XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حسن اسمعیلی همدانی به شماره ملی 004101XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر خسروی نژاد به شماره ملی 003175XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 980509XXXX57795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/02/1398 و مجوز شماره 98349839/6118/516/1/02/03/02/1714 مورخه 02/04/98 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین رضایی به شماره ملی 128857XXXX به عنوان رییس هییت مدیره - آقای حمید صادق قاسمی به شماره ملی 005091XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره - آقای محمد عبدالصمدی به شماره ملی 004314XXXX به عنوان منشی هییت مدیره - آقای سید حسن نواب کاشانی به شماره ملی 003961XXXX به عنوان مدیرعامل - آقای سیروس غرقی به شماره ملی 489847XXXX به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. پ 980509XXXX04786 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1397 و مجوز شماره 971360278/5983/516/1/02/03/02/1714 مورخ 5/12/97 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین رضایی به شماره ملی 128857XXXX به عنوان عضو جدید هییت امنا انتخاب شدند. پ 980204XXXX77367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/04/1397 ومجوز شماره 9749322 مورخ 09/05/1397 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید صادق قاسمی به شماره ملی 005091XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد عبدالصمدی به شماره ملی 004314XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای سید حسن نواب کاشانی به شماره ملی 003961XXXX به عنوان مدیرعامل و آقای سیروس غرقی به شماره ملی 489847XXXX به عنوان خزانه دار و آقای مجتبی رضایی به شماره ملی 128888XXXX به عنوان منشی انتخاب گردیدند. پ 970711XXXX77949 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/04/1397 ومجوز شماره 9749322 مورخ 09/05/1397 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال 96 موسسه به تصویب مجمع رسید. حسن اسماعیلی همدانی با کد ملی 004101XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر خسروی نژاد با کد ملی 003175XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه در سال 1397 انتخاب شد. به استناد ماده 18 اساسنامه اعضای هییت مدیره ( اصلی و علی البدل) به شرح زیر برای مدت باقی مانده در سمت خود ابقا گردیدند: آقای حمید صادق قاسمی به شماره ملی 005091XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سید حسن نواب کاشانی به شماره ملی 003961XXXX به عنوان مدیرعامل و آقای محمد عبدالصمدی به شماره ملی 004314XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای مجتبی رضایی به شماره ملی 128888XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و آقای سیروس غرقی به شماره ملی 489847XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره وآقای عیسی نعمتی به شماره ملی 428460XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره وآقای امین بهرامی به شماره ملی 184157XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره پ 970711XXXX96390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 02/04/1397 ومجوز شماره 9749322 مورخ 09/05/1397 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا اصلی هییت مدیره (خزانه دار و مدیرعامل) و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.. پ 970711XXXX11499 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/02:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ چهارراه خانقاه ـ کوچه صفی ـ بن بست سپیده ـ پلاک 4 ـ طبقه اول ـ کدپستی 114697XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961102XXXX01973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/11:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 09/02/1396 و مجوز شماره 96252191/4119/516/1/02/03/02/1714 مورخ 22/3/96 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا اصلی و علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ آقای حمید صادق قاسمی با کد ملی 005091XXXX : رییس هییت مدیره ـ آقای سید حسن نواب کاشانی با کد ملی 003961XXXX : مدیرعامل ـ آقای محمد عبدالصمدی با کد ملی 004314XXXX : نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مجتبی رضایی با کد ملی 128888XXXX : عضو اصلی هییت مدیره ـ آقای سیروس غرقی با کد ملی 489847XXXX : عضو اصلی هییت مدیره ـ آقای عیسی نعمتی با کد ملی 428460XXXX : عضو علی البدل هییت مدیره ـ آقای امین بهرامی با کد ملی 184157XXXX : عضو علی البدل هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا اصلی هییت مدیره (خزانه دار و مدیرعامل) و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. همچنین روزنامه رسمی اطلاعات برای درج آگهی موسسه انتخاب شد. ـ بازرسان برای مدت یک سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ آقای حسن اسمعیلی همدانی با کد ملی 004101XXXX : بازرس اصلی ـ آقای علی اصغر خسروی نژاد با کد ملی 003175XXXX : بازرس علی البدل پ 960611XXXX25990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/02/1396 و مجوز شماره 96252191/4119/516/1/02/03/02/1714 مورخ 22/3/96 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید بصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد پ 960611XXXX29251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/02/1396 و مجوز شماره 96252191/4119/516/1/02/03/02/1714 مورخ 22/3/96 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حمید صادق قاسمی با کد ملی 005091XXXX به سمت رییس هییت مدیره انتخاب گردید.. محمد عبدالصمدی با کد ملی 004314XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردید. سیدحسن نواب کاشانی با کد ملی 003961XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب گردید.. سیروس غرقی با کد ملی 489847XXXX به سمت خزانه دار انتخاب گردید.. مجتبی رضایی با کد ملی 128888XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردید. پ 960611XXXX96332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/17:

آگهی تغییرات مو سسه خیریه نورالزهرا تهران به شماره ثبت 9354 و شناسه ملی 101003XXXX5 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1395 و مجوز شماره 95391251/2566/516/1/02/03/02/1714 مورخ 31/4/95 فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حمید صادق قاسمی به شماره ملی 005091XXXX به عنوان رییس هییت مدیره عضو اصلی - آقای حسن نواب کاشانی به شماره ملی 003961XXXX به عنوان نایب رییس و مدیرعامل عضو اصلی - محمد عبدالصمدی به شماره ملی 004314XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - مجتبی رضایی به شماره ملی 128888XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - سیروس غرقی به شماره ملی 489847XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - آقای عیسی نعمتی به شماره ملی 428460XXXX به عنوان عضو علی البدل - آقای امین بهرامی به شماره ملی 184157XXXX به عنوان عضو علی البدل تعیین سمت گردیدند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/17:

آگهی تغییرات موسسه خیریه نورالزهرا تهران به شماره ثبت 9354 و شناسه ملی 101003XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1395 و مجوز شماره 95391251/2566/516/1/02/03/02/1714 مورخ 31/4/95 فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - -ترازنامه و حساب سود و زیان سال 94 موسسه به تصویب مجمع رسید. - آقایان حسن همدانی با کد ملی 004101XXXX و علی اصغر خسروی نژاد با کد ملی 600317XXXX6 برای مدت یک سال دیگر در سمت خود ابقا گردیدند. - آقای حمید صادق قاسمی به شماره ملی 005091XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - آقای حسن نواب کاشانی به شماره ملی 003961XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - محمد عبدالصمدی به شماره ملی 004314XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - مجتبی رضایی به شماره ملی 128888XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - سیروس غرقی به شماره ملی 489847XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - آقای عیسی نعمتی به شماره ملی 428460XXXX به عنوان عضو علی البدل - آقای امین بهرامی به شماره ملی 184157XXXX به عنوان عضو علی البدل برای مدت 2 سال دیگر در سمت خود ابقا گردیدند. -روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه در سال 1395 انتخاب شد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1394 و مجوز شماره 94234447/1174/516/1/0302/02/1714 مورخ 20/3/94 فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن همدانی با کد ملی 004104XXXX و علی اصغر خسروی نژاد با کد ملی 600317XXXX6 برای مدت یکسال به عنوان بازرسان تعیین گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره (اصلی و علی البدل) به شرح زیر برای مدت 2 سال بدین شرح تعیین گردیدند: آقای عیسی نعمتی به کد ملی 428460XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل آقای سیروس غرقی به کد ملی 489847XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی آقای سیدحسن نواب کاشانی به کد ملی 003961XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای امین بهرامی به کد ملی 184157XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل آقای مجتبی رضایی به کد ملی 128888XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی آقای حمید صادق قاسمی به کد ملی 005091XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد عبدالصمدی به کد ملی 004314XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی پ 950502XXXX83906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1394 و مجوز شماره 94234447/1174/516/1/02/03/02/1714 فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عبدالصمدی به کد ملی 004314XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی آقای سیدحسن نواب کاشانی به کد ملی 003961XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره وآقای عیسی نعمتی به کد ملی 428460XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل وآقای مجتبی رضایی به کد ملی 128888XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی وآقای حمید صادق قاسمی به کد ملی 005091XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای سیروس غرقی به کد ملی 489847XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی وآقای امین بهرامی به کد ملی 184157XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل تعیین گردیدند. پ 940623XXXX35528 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/6/89 حمید صادقی قاسمی به کد ملی 005091XXXX و سیدحسن نواب کاشانی به کد ملی 003961XXXX و مجتبی رضایی به کد ملی 128888XXXX و محمد عبدالصمدی به کد ملی 004314XXXX و سیروس غرقی به کد ملی 489847XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و عیسی نعمتی به کد ملی 428460XXXX و امین بهرامی به کد ملی به کد ملی 184157XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند و حسن اسماعیل همدانی به کد ملی 004101XXXX به سمت بازرس اصلی و علی اصغر خسروی نژاد به کد ملی 003175XXXX به سمت بازرس علی البدل برای دو سال انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/11:

پیرو آگهی شماره 29227/32 مورخ 8/12/75 نام احد از اعضای هییت مدیره و موسسین حمید صادق قاسمی صحیح می باشد که مراتب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی