اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 21488

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/05/14:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/87 واصل گردید:. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسن اصغر پور محمد رضا اصغر پور حسین حجت جلالی و مهدی خان سعید لو انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/87 شرکت مزبور که در تاریخ 12/4/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم مالکی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 2/5/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. آقای یدالله یزدانی به سمت بازرس اصلی و آقای سید تقی اسعدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 17/4/85 واصل گردیده: آقای یداله یزدانی به سمت بازرس اصلی و آقای سید تقی اسعدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسن اصغرپور به سمت رییس هییت مدیره و مهدی خان سعیدلو به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا اصغرپور به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حسین حجت جلالی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیر عامل با یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. آقای یدالله یزدانی به سمت بازرس اصلی و آقای سید تقی اسعدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه عادی بطور فوق العاده مورخ 28/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 30/4/83 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 - آقای یداله یزدانی به سمت بازرس اصلی و آقای سیدتقی اسعدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 1/5/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1381 بتصویب رسید. 2 - آقای یداله یزدانی بسمت بازرس اصلی و آقای سیدتقی اسعدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی