اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 275838

شناسه ملی: 10103039140

تاریخ ثبت: 1385/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/05/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/07/01:

12,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/05/02:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 6/9/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و میرعماد موسوی داودی بسمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران جردن خ جهان کودک برج امیرپرویز ط 2 واحد 24 می باشد. در تاریخ 3/10/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/7/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سیدمرتضی خوش خان به شماره ملی 005759XXXX به شماره شناسنامه 4149 تاریخ تولد 12/10/1350 فرزند سیدمحمد با پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم زهرا بیگی به شماره ملی 003118XXXX به شماره شناسنامه 37029 تاریخ تولد 7/11/1347 فرزند جعفر با پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای عزیز اله نصیری به شماره ملی 056957XXXX به شماره شناسنامه 36 تاریخ تولد 1/11/1333 فرزند قدرت با پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. میرعماد موسوی داودی با پرداخت مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/2 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به مبلغ 000/500/12 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 مواد 15 ، 14 به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. 3 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمرتضی خوش خان و خانم اعظم زارع کاریزی و آقای محمدمهدی نهرور و میرعماد موسوی داودی و خانم زهرا بیگی و آقای عزیزاله نصیری. 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمرتضی خوش خان به سمت رییس هییت مدیره و خانم اعظم زارع کاریزی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدمهدی نهرور به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا بیگی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عزیزاله نصیری به سمت عضو هییت مدیره و میرعماد موسوی داودی به سمت عضو هییت مدیره و میرعماد موسوی داودی به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار برات و قراردادها و اسناد تعهدآور و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 13/8/1386 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/5/85 تحت شماره 275838 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت : فعالیت در زمینه ارایه کلیه خدمات صنعتی و بازرگانی منجمله واردات قطعات ماشین های دوار گازی و بخاری و تاسیسات جانبی و خدمات مواد شیمیایی،پمپهای انتقال،ابزار دقیق،کابل قدرت دیزل،ژنراتور و الکتروموتور دی،سی وای سی،سنسورها،کیتهای الکترونیکی،فیلترهای صنعتی و نیروگاهی،تجهیزات هیدروگرافت دریایی،مته های حفاری،تاسیسات سانتریفوژ،تجهیزات الکترونیکی،و ایمنی پس از کسب مجوزهای لازم،شیرآلات و اتصالات صنعتی و نیروگاهی و کلیه خدمات بازرگانی اعم از صادرات و واردات ،شرکت در مناقصات و مزایده ها،انعقاد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی ،استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بطور کلی هر گونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت. 2 - مرکز اصلی شرکت :استان تهران شهرستان تهران خ جردن، جهان کودک، برج امیر پرویز ط دوم واحد 24 3 - سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/5 ریال 4 - مدیران شرکت : محمدمهدی نهرور به سمت رییس هییت مدیره ،اعظم کاربری به سمت نایب رییس هییت مدیره،میرعماد موسوی داودی به سمت عضو هییت مدیره میرعماد موسوی داودی به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها وچکها ، سفته ها، بروات ، و اسناد تعهدآور و اسناد رسمی و مالی و بانکی و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی