اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 62

شناسه ملی: 10860340417

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/10/90 شرکت کشاورزی و دامپروری و گاوداری وحدت آذربایجان«سهامی خاص» که تحت شماره 62 با شناسه ملی 108603XXXX7 در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور به عمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/10/1390 آقای مصطفی اکبری بسمت رییس هییت مدیره و آقای مجتبی اکبری بسمت مدیرعامل شرکت و حافظ اکبری بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و هر نوع سندی که تعهد مالی برای شرکت داشته باشد و اسناد عادی و اداری با امضا متفق مدیرعامل و رییس هییت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا متفق مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 2 ـ بیلان مالی سال های 1381 الی 1389 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقایان محمد حسین غلامی و میکاییل یزدی بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب و قبول سمت نمودند. 5 ـ در سایر موارد تغییراتی به عمل نیامد. رییس ثبت اسناد و املاک بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی