اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/01/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران خیابان آزادی خ جمالزاده شمالی ک قدر شرقی

تاریخ تاسیس: 1383/01/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/01/25:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/3/83 نام شرکت به کشاورزی آبادگران دماوند با مسیولیت محدود تغییر یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/01/25:

شرکت فوق در تاریخ 25/1/83 تحت شماره 219563 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت:عبارت است از فعالیتهای کشاورزی در رابطه با احیا زمین های بایر به دایر و تولیدات محصول منطقه ای به نسبت شرایط موقعیت زمین و اقلیمی محصول آن منطقه از قبیل باغداری کشاورزی طرحهای هادی و طرحهای طوبی و غیره. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آزادی خ جمالزاده شمالی ک قدر شرقی پ 82 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای رضا مجیدی به عنوان مدیر عامل و علی مجیدی به عنوان رییس هییت مدیره محبو به سادات موسوی مداح به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای رضا مجیدی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی