اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 373

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/09/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/09/09:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 9/9/85 تحت شماره 373 در این اداره به ثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی میشود. 1- موضوع شرکت: ارائه خدمات بوجاری، بستهبندی بذر اصلاح شده و تولید بذر اصلاح شده کشاورزی و تولید کود کامل به صورت جامد و تولید کود سوپر فسفات تریپل با استفاده از سرمایه و نیروی کار و تخصص اعضا و فروش محصولات تولیدی و انجام کلیه خدمات مرتبط با اهداف شرکت 2- موسسین شرکت: آقایان نوراحمد رجبعلیزاده ریزهئی، غلام صدیق خواجه احمدی استادی و امیر رحمانی همگی ساکنین تایباد و روستای خیرآباد 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 4- مرکز اصلی شرکت: تایباد- شهرک صنعتی 5- سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به سی سهم 000/350 ریالی با نام که مبلغ 000/500/3 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد که در مدت سه سال باید به شرکت پرداخت گردد. 6- اولین مدیران شرکت: آقایان نور احمد رجبعلیزاده ریزهئی، غلام صدیق خواجه احمدی استادی و امیر رحمانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عظیم رجبعلیزاده ریزهئی به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای نوراحمد رجبعلیزاده ریزهئی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلام صدیق خواجه احمدی استادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر رحمانی به سمت منشی هیئت مدیره تعیین شدند و همچنین آقای عبدالقادر مومنی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای آقای عبدالقادر مومنی مدیرعامل و امیر رحمانی منشی هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً در غیاب منشی هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره نوراحمد رجبعلیزاده حق امضا دارد. 8- اساسنامه شرکت در 66 ماده و 47 تبصره به تصویب رسیده است. 9- روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 10- انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت میباشد. 11- بازرس اصلی و علیالبدل: آقای حسن رحمانی به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالظاهر مومنی به سمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی