اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 18919

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/4/85 شرکت ارس دلفین غرب ( با مسیولیت محدود)ثبت شده به شماره 18919 آقایان محمد جلیل گلزار با دریافت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال معادل کلیه سهم الشرکه و آقای حسن جلیل گلزار با دریافت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج و من بعد هیچگونه سهم و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون ریال کاهش یافت و تعداد اعضای هییت مدیره مندرج در ماده 14 اساسنامه از 4 نفر به 2 نفر اصلاح گردید و آقای جواد یوسفی آزاد و خانم آرزو صفری اسفنجانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقایان جواد یوسفی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم آرزو صفری اسفنجانی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهد آور اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و امضای اوراق عادی و نامه های اداری و غیر تعهد آور با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی